Štúdium psychológie

Štúdium psychológie v Slovenskej republike je možné absolvovať na verejných alebo súkromných školách:

Študijné odbory | Psychológia | Portál VŠ (portalvs.sk)

Bakalársky stupeň štúdia

Bakalársky stupeň je zameraný na získanie základov pre porozumenie a skúmanie hlavných oblastí výskumu a praxe, a to predovšetkým v kontexte poradenskej, klinickej, školskej, vývinovej, sociálnej, pracovnej a organizačnej psychológie. Hlavná oblasť kompetencií bakalára je posúdenie a príprava podmienok psychodiagnostického vyšetrenia, asistencia absolventovi magisterského štúdia a schopnosť používať vhodné základné psychologické postupy vo všetkých oblastiach rezortného uplatnenia psychologických služieb.
Po ukončení Bc. štúdia nie je absolvent oprávnený vykonávať žiadne psychologické činnosti a poskytovať psychologickú starostlivosť.

Magisterský stupeň štúdia

Magisterský stupeň poskytuje univerzálne psychologické vzdelanie.
Absolventi magisterského štúdia v študijnom odbore psychológia majú možnosť uplatniť sa na rôznych pozíciách najmä v oblastiach:

 

Zdravotníctvo

 • psychológ v zdravotníctve (psychológ bez špecializácie)
 • poradenský psychológ, klinický psychológ, pracovný a organizačný psychológ (po získaní špecializácie v príslušnom odbore)
 • psychoterapeut, dopravný psychológ alebo psychológ pôsobiaci v oblasti liečby látkových a nelátkových závislostí (po absolvovaní príslušného certifikovaného štúdia)

Psychológ v oblasti rezortu práce a sociálnych vecí 

 • psychológ na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 
 •  psychológ v  Centrách pre rodinu a v projektovej práci v tejto oblasti 
 •  psychológ v oblasti sociálnej starostlivosti (DSS, krízové centrá a pod.) 
 •  psychológ v rodinnej poradni 
 •  psychológ v bezplatnej dlhovej poradni

Psychológ v oblasti výchovy a vzdelávania

 • školský psychológ 
 • kariérny poradca 
 • psychológ v centre pedagogicko – psychologického poradenstva a v centre špeciálneho poradenstva

Psychológ v oblasti organizácie a práce

 • pracovný psychológ 
 • špecialista v oblasti ľudských zdrojov
 • psychológ v oblasti rozvoja ľudí

Psychológ v ozbrojených zložkách a záchranných systémoch 

  • služobný psychológ u polície
  • vojskový psychológ 
  • psychológ v iných bezpečnostných zložkách
  • služobný psychológ v záchranný zboroch (hasičský záchranný zbor, 112, …) 

  Psychológ na krízových linkách a v oblasti krízovej pomoci 

  Športový psychológ

  Psychológ v oblasti vedy a výskumu

  Pastorálny psychológ 

  Psychológ v oblasti enviromentalistiky

  Využitie psychológie v oblasti rozvoja, komunikácie, marketingu a v iných aplikovaných disciplínach a i.

  Po ukončení štúdia môže absolvent poskytovať iba tú psychologickú starostlivosť, ktorá nepodlieha ďalšiemu postgraduálnemu vzdelaniu alebo špecializovaným kurzom a je povinný rešpektovať rozsah kompetencií definovaných legislatívou.

  Magisterské štúdium jednoodborovej psychológie na Slovensku  

  Verejné vysoké školy:

  Katedra psychológie Filozofickej fakulty

  Univerzita Komenského

  Bratislava

  Katedra psychológie Filozofickej fakulty 

  Trnavská univerzita 

  Trnava 

  Katedra psychológie Filozofickej fakulty 

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda 

  Trnava 

  Katedra psychologických vied 

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa 

  Nitra 

  Ústav aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied 

  Univerzita Komenského 

  Bratislava 

  Katedra psychológie Filozofickej fakulty 

  Katolícka univerzita 

  Ružomberok  

  Katedra psychológie Filozofickej fakulty 

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  

  Košice

  Inštitút psychológie Filozofickej fakulty 

  Prešovská univerzita 

  Prešov 

  Súkromné vysoké školy: 

  Fakulta psychológie 

  Paneurópska vysoká škola 

  Bratislava 

  Doktorandské štúdium

  Doktorandské štúdium je zamerané na získanie titulu „PhD“.
  Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Psychológ môže absolvovať ďalšie postgraduálne štúdium (špecializačné alebo certifikačné) bez absolvovania doktorandského štúdia.
  Doktorandské štúdium nie je alternatívou špecializačného štúdia a neoprávňuje psychológa poskytovať špecializovanú psychologickú starostlivosť.

  Ďalšie informácie o štúdiu psychológie