Uznávanie dokladov zo zahraničia

Pregraduálne vzdelávanie

Zákon č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií zavádza dvojstupňový model uznávania na výkon regulovaného povolania (doklady o vzdelaní a odborná kvalifikácia).

Orgánom príslušným pre uznávanie dokladov o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania (vysokoškolské diplomy, absolventské diplomy, vysvedčenia o maturitnej skúške a vysvedčenia o záverečnej skúške) a zároveň príslušným orgánom pre uznanie odbornej kvalifikácie pre zdravotníckych pracovníkov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní).
Formulár žiadosti, spolu s predpísanými dokladmi o vzdelaní môžete nájsť na internetovej stránke príslušného ministerstva:

Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Upozornenie pre absolventov štúdia z ČR

Pokiaľ chce psychológ na území Slovenskej republiky vykonávať regulované povolanie je potrebné požiadať o uznanie vzdelania i napriek tomu, že je uzatvorená bilaterálna dohoda medzi SR a ČR, nakoľko táto neplatí na uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií na výkon regulovaného povolania (článok 1 predmetnej dohody).

Postgraduálne vzdelávanie

Orgánom príslušným pre uznávanie dokladov o odbornej kvalifikácii (t.j. postgraduálne vzdelávanie: špecializačné štúdium, certifikovaná pracovná činnosť) potrebných na výkon regulovaného povolania je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania získaných mimo územia SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)