Financovanie

Financovanie komory

Je určené zákonom 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Komora nie je prijímateľom žiadnych financií zo štátneho rozpočtu, ale musí plniť úlohy definované štátom a má prenesený výkon štátnej správy.  Snem určuje iba výšku členského poplatku a administratívnych poplatkov mimo tých, ktoré sú určené zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Príjem komory pozostáva prevažne z poplatkov za registráciu, ročných poplatkov za  vedenie  v registri, agendu licencií, poplatky za kredity pridelené organizátormi vzdelávacích aktivít.  Reálny príjem komory neumožňuje výkon všetkých činností, ktoré by stavovská  organizácia mala vykonávať a ktoré sú očakávané zo strany regulátora (Ministerstvo zdravotníctva SR), nakoľko podfinancovanie komory zmenožňuje vytvorenie odborných pracovných miest alebo financovanie psychológov vykonávajúcich  činnosti v pracovných skupinách zameraných na plnenie úloh zadávaných zo strany Ministerstva zdravotníictva SR alebo iných štátnych organizácií.

Akékoľvek omeškanie platieb zo strany psychológov alebo organizátorov vzdelávacích aktivít znefunkčňuje činnosť Slovenskej komory psychológov. 

Povinnosť registrácie a platby ročných a iných poplatkov je psychológovi určená legislatívou a  psychológov vedených v registri môže pri neplnení finančných záväzkov komora sankcionovať podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokuty  sú príjmom štátneho rozpočtu.