Štandardné postupy

4 Zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4 Úvodné ustanovenia

(1) Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje poskytovateľ a zdravotnícki pracovníci za podmienok ustanovených osobitným predpisom.4)Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti je služba vo všeobecnom hospodárskom záujme. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v subjektoch hospodárskej mobilizácie4aaaa) v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva sa počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu v zdravotníctve alebo výnimočného stavu nepovažuje za hospodársku činnosť. 

(2)  Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vo vzťahu k chorobe určenej zdravotníckym pracovníkom.

(3) Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.

Nižšie uvádzame štandardy uvedené na web stránke Ministerstva zdravotníctva SR ku dňu 01.10.2023.

Klinická psychológia

Komplexný manažment adolescentného a dospelého pacienta s generalizovanou úzkostnou poruchou.pdf

Komplexný manažment adolescentného a dospelého pacienta s panickou poruchou.pdf

Komplexný manažment detského, adolescentného a dospelého pacienta s diagnózou sociálna fóbia.pdf

Komplexný manažment dospelého pacienta, dieťaťa od 8. rokov a adolescentného pacienta s obsedantno-kompulzívnou poruchou.pdf

Komplexný manažment pacienta so závislosťou od alkoholu – 1. revízia.pdf
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)

Komplexný manažment porúch príjmu potravy.pdf

Manažment pacienta s dissociálnou poruchou osobnosti v klinickej psychológii.pdf

Klinická psychológia pre deti a dorast

Komplexný manažment detského a adolescentného pacienta s obezitou a nadváhou.pdf
Komplexný psychologický manažment detského a adolescentného pacienta s depresívnou poruchou (F32.).pdf
Komplexný psychologický manažment detského a adolescentného pacienta s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (F90.0).pdf
Komplexný psychologický manažment detského a adolescentného pacienta so selektívnym mutizmom (F94.0).pdf
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)

Komplexný psychologický manažment detského a adolescentného pacienta s poruchami správania (F91).pdf
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)

Psychologický manažment detského a adolescentného pacienta s mentálnou retardáciou.pdf
Špecifické poruchy vývinu školských schopností.pdf

Klinická psychológia pre dospelých

Agorafóbia.pdf

Akútna stresová reakcia.pdf

Diagnostické a terapeutické postupy s nižšou mierou intenzity terapeutického kontaktu.pdf

Insomnia.pdf

Komplexný psychologický manažment dospelého pacienta s depresívnou poruchou a recidivujúcou depresívnou poruchou.pdf

Komplexný psychologický manažment dospelého pacienta s disociatívnou poruchou.pdf

Komplexný psychologický manažment dospelého pacienta s chronickou bolesťou.pdf

Komplexný psychologický manažment pacienta s diagnózou fibromyalgia.pdf

Komplexný psychologický manažment pacienta s emočne nestabilnou poruchou osobnosti, impulzívny typ, hraničný typ – 1. revízia.pdf

Komplexný psychologický manažment pacienta so somatickým ochorením.pdf

Posttraumatická stresová porucha.pdf

ŠDTP pre psychologický manažment dospelého pacienta s poruchou pozornosti s hyperaktivitou.pdf

ŠDTP pre psychologický manažment dospelých s nadváhou a obezitou.pdf

ŠDTP pre psychologický manažment pacienta so syndrómom demencie.pdf

ŠOP – Psychologický manažment akútnej stresovej reakcie, akútnej stresovej poruchy a posttraumatickej stresovej poruchy.pdf

Schválené nové a inovatívne postupy pre výkon prevencie

Prevencia psychiatrických ochorení

Ľudia bez domova a migrácia.pdf

Psychologické a psychofyziologické postupy v prevencii úzkostných porúch.pdf
Nové! (účinnosť od 15. novembra 2023)

Starostlivosť o migrantky a žiadateľky o azyl počas tehotenstva.pdf

Štandardný preventívny postup pre komplexný manažment detského, adolescentného a dospelého pacienta s depresívnou poruchou a periodickou depresívnou poruchou (F32, F33) v klinickej psychológii.pdf

Prevencia kardiovaskulárnych ochorení

Štandardné psychologicko – behaviorálne postupy v prevencii srdcovocievnych ochorení.pdf

Schválené odporúčané a štandardné postupy pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku

Prevencia psychiatrických ochorení

Odporúčaný postup na výkon prevencie v súvislosti s mimoriadnymi situáciami a udalosťami v oblasti psychické ochorenia a mentálne zdravie.pdf

Odporúčaný postup na výkon prevencie v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami/situáciami v oblasti akútny a chronický post-traumatický stresový syndróm.pdf

COVID-19

Štandardné postupy pre zdravotníkov ku COVID-19

Postupy pre pacientov ku COVID-19

Stanoviská SKP/ pripomienky ku štandardom

DISCLAIMER: Vyššie uvedené schválené štandardy nemusia obsahovať zapracované pripomienky odborných pracovných skupín Slovenskej komory psychológov predkladané zástupcom SKP – recenzentom. Nie všetky ŠPDTP boli zo strany MZ SR predložené SKP na pripomienky. SKP neobdžralo stanovisko prac. skupiny tvorcov o zapracovaní/nezapracovaní pripomienok. 

 

Stanoviská prac. skupín SKP:

20220926_Pripomienky SKP_ 7.3 Špecifické poruchy vývinu školských schopností (Klinická psychológia pre deti a dorast)

20220926_Pripomienky SKP_ Komplexný manažment detského a adolescentného pacienta s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (F90.0) (Klinická psychológia pre deti a dorast)

20220926_Pripomienky SKP_7.4 Psychologický manažment detského a adolescentného pacienta s mentálnou retardáciou (Klinická psychológia pre deti a dorast)

20220926_Pripomienky SKP_Komplexný manažment detského a adolescentného pacienta s depresívnou poruchou (F32.) (Klinická psychológia pre deti a dorast)

20221004_Pripomienky SKP_ 8.1 Diagnostické a terapeutické postupy s nižšou mierou intenzity terapeutického kontaktu (Psychologická liečba v druhom stupni starostlivosti) (Klinická psychológia pre dospelých II)

20221006_Pripomienky SKP_Štandardné psychologicko – behaviorálne postupy v prevencii srdcovocievnych ochorení

20221006_Pripomienky SKP_Štandardný preventívny postup pre komplexný manažment detského, adolescentného a dospelého pacienta s depresívnou poruchou a periodickou depresívnou poruchou (F32., F33) v klinickej psychológii

20230930_Pripomienky SKP_ Poruchy autistického spektra – Preventívna starostlivosť o osoby s PAS

20230930_Pripomienky SKP_Klin. psychológia pre deti a dorast – KPM detského a adolescentného pacienta s poruchami správania

20230930_Pripomienky SKP_Klin. psychológia pre deti a dorast – KPM detského a adolescentného pacienta so selektívnym mutizmom (F94.0)

20230930_Pripomienky SKP_Medicína drogových závislostí – Manažment pacienta so závislosťou od alkoholu