Licencie

Psychológ, ktorý chce vykonávať psychológiu ako regulované povolanie vo vlastnom mene (tzv. slobodné povolanie), je povinný mať vydanú licenciu:

  • licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
  • licencia na výkon zdravotníckeho povolania
  • licencia na výkon činnosti odborného zástupcu

Licencie sa vydávajú  pokiaľ psychológ spĺňa podmienky (vzdelanie, prax) pre:

  • špecializácie klinická/poradenská/pracovná psychológia
  • certifikované pracovné činnosti psychoterapia/dopravná psychológia/liečba látkových a nelátkových závislostí

O licenciu nemusia požiadať tí psychológovia, ktorí pracujú v zamestnaneckom pomere. V tomto prípade musí mať ich zamestnávateľ (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) psychologickú činnosť v predmete podnikania a odborného zástupcu na príslušný špecializačný odbor alebo certifikovanú činnosť (túto licenciu vydáva taktiež komora). Odborného zástupcu pre príslušný špecializačný odbor alebo certifikovanú činnosť v psychológii nemusí mať poliklinika, kde je jeden lekár odborným zástupcom pre polikliniku.

Upozorňujeme kolegov pracujúcich cez sprostredkovateľské portály, že tieto nie sú zvyčajne zdravotníckym zariadením a teda nemajú oprávnenie na poskytovanie žiadnych psychologických služieb. Zodpovednosť za poskytovanie služieb býva zmluvne prenášaná na psychológa, ktorý je povinný dodržiavať legislatívu SR (nakoľko ide o regulované povolanie v SR) a pokiaľ psychológ nedisponuje licenciou/povolením na poskytovanie psychologických služieb môže ísť o výkon neoprávneného podnikania podľa trestného zákona vo vzťahu ku obsahu poskytovaných služieb.