Zákony a predpisy

Všeobecná legislatíva platná pre psychológov – zdravotníckych pracovníkov

Upozornenie: pri použití je vždy potrebné skontrolovať aktuálnosť znenia legislatívneho predpisu
460/1992 Zb. ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zákon č. 199/1994 Z. z. o Psychologickej starostlivosti a Slovenskej komore psychológov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov č. 74/2019 Z.z.
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – časová verzia účinná od 25.05.2018

 

Legislatíva platná pre zbrojné preukazy

Upozornenie: pri použití je vždy potrebné skontrolovať aktuálnosť znenia legislatívneho predpisu

ZÁKON č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Smernice Európskej únie v oblasti zdravotníctva

Smernice EÚ upravujú podmienky, za ktorých je členský štát Európskej únie  povinný automaticky uznať doklad o vzdelaní osobe, ktorá prichádza alebo pochádza z členského štátu Európskej únie, ak ide o výkon regulovaného zdravotníckeho povolania. Smernice upravujú aj podmienky na efektívne uplatňovanie práva vykonávať zdravotnícke povolanie na území ktoréhokoľvek členského štátu EÚ a zároveň stanovujú požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti na výkon regulovaných zdravotníckych povolaní.