Zrušenie pozastavenia licencie

V prípade, že psychológ mal pozastavenú licenciu na základe vlastnej žiadosti podľa § 73  písm. a), b), d) zákona č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže požiadať o predčasné zrušenie pozastavenia licencie ak dôvody, pre ktoré licencia bola pozastavená, pominuli.

Pokiaľ psychológ žiada o obnovenie registrácie a chce zrušiť i pozastavenie licencie, je potrebné komoru včas písomne informovať (optimálne 1 mesiac vopred).

Predčasné zrušenie pozastavenia licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A) komora on-line hlási do Sociálnej poisťovne a zrušenie pozastavenia vyznačí v RPO.