Pozastavenie licencie

Psychológ môže požiadať o  dočasné pozastavenie licencie v komore z dôvodov vymedzených v § 73 zákona č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

§ 73 Dočasné pozastavenie licencie 

(1) Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie

a) požiada o dočasné pozastavenie licencie,

b) prerušil výkon zdravotníckeho povolania na dobu dlhšiu ako štyri roky v priebehu posledných piatich rokov, 

c) má dočasný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,20)

d) má dočasne pozastavenú registráciu.

(2) Komora môže dočasne pozastaviť licenciu, ak držiteľ licencie porušil niektorú z povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c), a to aj na návrh úradu pre dohľad.44)

(3) Komora môže dočasne pozastaviť licenciu

  1. a) na základe žiadosti držiteľa licencie podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok,
  2. b) z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

(4) Komora dočasne pozastaví licenciu

  1. a) podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie licencie,
  2. b) podľa odseku 1 písm. b) až d) v celom rozsahu,
  3. c) podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa  79 ods. 1 písm. a) až c)

(5) Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie je aj lehota

  1. a) na obnovenie vedomostí a zručností ( 34), ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku 1 písm. b), 
  2. b) na odstránenie zistených nedostatkov, ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku 2. 

(6) V rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie podľa odseku 1 písm. b) a c) komora uvedie, aké odborné vedomosti a praktické zručnosti je držiteľ licencie povinný si obnoviť alebo doplniť.

 

Pozastavenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A) komora on-line hlási do Sociálnej poisťovne a pozastavenie vyznačí v RPO. Pokiaľ je psychológ i držiteľom živnostenského oprávnenia a pozastavenie živnosti nahlási živnostenskému úradu, táto skutočnosť nie je automaticky platná i pre  licenciu. Preto je psychológ povinný hlásiť zmeny i komore.

Pozastavenie licencie je spoplatnené podľa cenníka za administratívne úkony.

Žiadosť o pozastavenie licencie_L1A_L1B_L1C