Zrušenie licencie

Podľa § 74 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie požiada o zrušenie licencie.

O zrušenie licencie je psychológ povinný požiadať komoru včas, písomnou žiadosťou s vlastnoručným podpisom. Žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť, alebo z iných dôvodov uvedených v § 74.  

V prípade, že psychológ ukončí prevádzku zdravotníckeho zariadenia a VÚC/MZ SR mu vydá rozhodnutie o zrušení povolenia, jeho licencia vydaná komorou nie je týmto úkonom zrušená. Licenciu je oprávnená zrušiť iba Slovenská komora psychológov, a to na základe písomnej žiadosti.

§ 74 Zrušenie licencie

(1) Komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie

a) požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada licenciu zrušiť, 

b) prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie ( 69), 

c) získal licenciu na základe nepravdivých údajov,

d) opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom,

e) neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie,

f) mal uložené disciplinárne opatrenie podľa  65 ods. 2 písm. b) tretieho bodu

g) mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa  65 ods. 2 písm. b) druhého bodu

(2) Komora zruší licenciu z dôvodu ustanoveného v odseku 1 písm. d) aj na návrh úradu pre dohľad.

(3) Komora zruší licenciu

a) podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie licencie,

b) podľa odseku 1 písm. b), c), f) a g) v celom rozsahu,

c) podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností ustanovených týmto zákonom, 

d) podľa odseku 1 písm. e) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie. 

(4) Ak komora zrušila licenciu z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až g), môže vydať novú licenciu najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení licencie. 

(5) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe konanie o zrušení licencie podľa odseku 1 písm. a) preruší, ak sa voči držiteľovi licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a) Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v konaní o zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pokračuje po skončení dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu60b) alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa osobitného predpisu.22a)

(6) Ak komora zrušila licenciu podľa § 74 písm. b) na základe právoplatného rozhodnutia súdu o doživotnom zákaze výkonu zdravotníckeho povolania,41a) nemôže vydať novú licenciu.

Upozornenie:

Slovenská komora psychológov nie je oprávnená rušiť licencie spätne! Lehota správneho konania na zrušenie licencie začína plynúť dňom doručenia žiadosti do komory.

Žiadosť psychológ predkladá na príslušnom tlačive opatrenom podpisom. Komora neakceptuje telefonické alebo  e-mailové oznamy.

Zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A) komora on-line hlási do Sociálnej poisťovne a zrušenie pozastavenia vyznačí v RPO. Ak je psychológ i držiteľom živnostenského oprávnenia a jeho zrušenie nahlási živnostenskému úradu, jeho licencia L1A zostáva naďalej platná, ak komoru nepožiada o jej zrušenie.

Zrušenie licencie  je spoplatnené podľa cenníka za administratívne úkony.

L1A_Žiadosť o zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

L1B_Žiadosť o zrušenie licencie na výkon zdr.povolania

L1C_Žiadosť o zrušenie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu