Katalóg opakovaných vzdelávacích aktivít

Proces schvaľovania žiadostí o vzdelávaciu aktivitu, ktoré sú realizované opakovane

Pokiaľ organizátor vzdelávaciu aktivitu opakuje pre rôzne skupiny, môže byť  schválená a zaradená do Katalógu opakovaných vzdelávacích aktivít („KOVA“), pozri proces zaraďovania: 

V prípade, že je vzdelávacia aktivita schválená a zaradená do KOVA, znižuje sa administratívna náročnosť pre organizátora vzdelávacích aktivít a pre konkrétny termín žiada iba pridelenie čísla vzdelávacej aktivite s odvolávkou na číslo KOVA bez predkladania všetkých sprievodných dokumentov.

Upozornenie: SKP neakredituje jednotlivé akcie, ani výcvikové programy. Žiadosti o akreditáciu programov sa predkladajú jednotlivým ministerstvám alebo inštitúciám príslušným na ich schvaľovanie. Akreditované programy sa spravidla končia záverečnou skúškou.

Dokumenty pre organizátorov

Prideľovanie kreditov podľa vyhlášky 74/2019 z.z. Prehľad prideľovania kreditov za jednotlivé vzdelávacie aktivity alebo iné formy rozvoja
KATALÓG OPAKOVANÝCH VA_ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE A ZARADENIE VA DO KOVA

Žiadosť, ktorú organizátor predkladá komore pri schvaľovaní aktivity, pri ktorej má záujem o zaradenie do KOVA

 

KATALÓG OPAKOVANÝCH VA_ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE TERMÍNU A ČÍSLA PRE PRÍSLUŠNÝ ROK DO KOVA Žiadosť, ktorú organizátor predkladá komore o schválenie termínu a pridelenie čísla pre konkrétnu vzdelávaciu aktivitu (zaradenú do KOVA) v danom roku
KOVA_SKP_OD 20230501 Schválený Katalóg opakovaných vzdelávacích aktivít