Kancelária a orgány komory

 

Office

Od 01.03.2024 kontaktujte kanceláriu SKP výhradne e-mailom. 

E-mail: kancelaria@komorapsychologov.sk

 

Orgány komory

Výkon funkcií v orgánoch komory je definovaný zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako čestný, t.j. bez nároku na odmenu okrem cestovných náhrad. 

Snem komory

Je najvyšší orgán komory, ktorý zasadá minimálne 1 krát  ročne. Snem je tvorený delegátmi snemu, ktorí sú volení na regionálnych zhromaždeniach. Aktuálne určený pomer delegátov snemu ku počtu členov komory je 1 ku 10.

Zoznam delegátov Snemu Slovenskej komory psychológov:   https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1G-YTk_B-NeIQmHG8A-DLF3qlUCNB4-n

Prezídium

prezidium@komorapsychologov.sk

 je výkonný orgán komory, ktorý podlieha kontrole Rady komory. Prezident ako štatutárny orgán zastupuje komoru a koná v súlade s rozhodnutiami Snemu komory, Rady komory, Prezídia komory.

PhDr. Ján Grossmann

prezident

Mgr. Petra Páneková

viceprezidentka

Mgr. Monika Farkašová

viceprezidentka

Rada

rada@komorapsychologov.sk

Rada Slovenskej komory psychológov je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami Snemu Slovenskej komory psychológov. 

Mgr. Lenka Haferníková, MBA

členka

Mgr. Dávid Gonda

člen

Mgr. Monika Farkašová

členka

Mgr. Petra Páneková

členka

Mgr. Slávka Takáčová, Dipl. PW

členka

Mgr. Andrej Zemandl

člen

Poradcovia Rady SKP

Ing. Alexander Gondec

Mgr. Eva Klimová

Kontrolný výbor

kontrolny.vybor@komorapsychologov.sk

Kontrolný výbor je kontrolný orgán Slovenskej komory psychológov a rieši podnety.

Mgr. František Nociar

predseda

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. 

členka

Mgr. Martina Bottová

členka

Mgr. Norbert Uhnák

člen

Ivica Uhríková, MSc.

členka

Disciplinárna komisia

disciplinarna.komisia@komorapsychologov.sk

Disciplinárna komisia je etický a disciplinárny orgán Slovenskej komory psychológov. 

PhDr. Miroslava Bruncková, PhD.

predsedníčka

PhDr. Hana Ščibranyová

členka

doc. Mgr. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.

členka

 Mgr. Hana Ševčíková

členka

Mgr. Mária Homolová

členka

Vedecká rada

Vedecká rada je poradný orgán Slovenskej komory psychológov.