Podnety

V prípade nespokojnosti s postupom alebo prístupom psychológa je možné podať podnet. Pred podaním podnetu odporúčame klientom prediskutovať situáciu a svoje námietky priamo s psychológom, jeho nadriadeným, či vedením organizácie, pre ktorú psychológ pracuje.

Často sa stáva, že pre neporozumenie vzniká nespokojnosť a situáciu je možné vyriešiť vyjasnením očakávaní, odborných a právnych možností postupu alebo rozhodnutím zmeniť psychológa.

Ak sa Vám situáciu nepodarilo vyriešiť a rozhodli ste sa podať podnet:

Psychológovia – zdravotnícki pracovníci

Podnety na psychológov – zdravotníckych pracovníkov rieši Slovenská komora psychológov alebo príslušný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pri podávaní podnetu je potrebné si overiť, či psychológ pracuje v zdravotníckom zariadení alebo je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ako fyzická osoba. Overiť si zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov môžete rôznou formou, napríklad na:

Overenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – ePortal (portaludzs.sk)

Overenie zdravotníckeho pracovníka – ePortal (portaludzs.sk)

Portál e-VÚC (e-vuc.sk)

Psychológ – člen komory 

Slovenská komora psychológov je oprávnená riešiť výhradne podnet/sťažnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti psychológom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je členom komory.

Overenie, či je psychológ zapísaný v zozname členov:

Podnety je potrebné zaslať na adresu:

Slovenská komora psychológov
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava

E-mail: kancelaria@komorapsychologov.sk

 

Psychológ, ktorý nie je členom komory

Podnet na psychológa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, registrovaného v komore, ktorý nie je členom komory rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Portál Podnetov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (udzs-sk.sk)

Psychológovia – súdni znalci

Znalecká činnosť v odbore psychológia je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených najmä v zákone č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov.

Agenda súdnych znalcov je riadená Ministerstvom spravodlivosti SR, Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a nespadá do kompetencie Slovenskej komory psychológov.

V prípade otázok a podnetov na činnosť alebo správnosť postupu súdnych znalcov v odbore psychológia sa obráťte na Ministerstvo spravodlivosti SR:

Psychológovia v iných rezortoch

Pokiaľ psychológ pracuje mimo rezortu zdravotníctva (vrátane ministerstva vnútra, NBÚ, psychológov – zdravotníckych pracovníkov v rezorte obrany a justície), je potrebné zasielať podnety podľa postupov príslušných rezortov. Riešenie týchto podnetov nespadá do kompetencie Slovenskej komory psychológov.