Zrušenie a zánik registrácie

Zrušenie registrácie

Psychológ môže zrušiť registráciu v komore z dôvodov vymedzených v § 63b zákona č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

§ 63b Zrušenie registrácie

(1) Komora zruší registráciu tomu, 

a) kto požiadal o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania,
b) kto prestal spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. a) až d),
c) komu bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,41aa)
d) kto porušil povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. j) a bola mu uložená pokuta podľa § 82 ods. 5 písm. b). 

(2) O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach uvedených v odseku 1. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi. 

Žiadosť psychológ predkladá na príslušnom tlačive opatrenom podpisom.

V žiadosti je v príslušnom políčku potrebné uviesť dôvod ukončenia registrácie.

Úkon zrušenie registrácie nie je možné realizovať spätne, najskôr dňom doručenia žiadosti do komory.

Komora neakceptuje telefonické alebo e-mailové oznamy.

Zrušenie registrácie je spoplatnené podľa cenníka za administratívne úkony.

REG_ziadost o zrusenie registrácie.pdf 

Zánik registrácie 

Podľa § 63d  zákona č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov registrácia psychológa zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu. 

Komore sa predkladajú doklady preukazujúce úmrtie.