Zoznam členov

pozn.: zoznam členov s bližšími údajmi o odbornom zameraní a kontaktami  zverejníme čoskoro

Upozornenie:

Zoznam psychológov – členov komory je aktualizovaný  jeden krát mesačne, spravidla ku 1. dňu v mesiaci. V prípade, že ste psychológ  aktuálne vedený v registri komory a Vaše údaje nie sú v zozname správne, kontaktujte kanceláriu komory na e-mail: kancelaria@komorapsychologov.sk 

Psychológ, ktorý nie je uvedený v registri členov:

  • môže byť ako zdravotnícky pracovník vedený v registri psychológov vedenom komorou ako registrovaný nečlen
  • nie je aktuálne evidovaný v registri psychológov vedenom Slovenskou komorou psychológov, čo však nevylučuje  registráciu a členstvo v minulosti
  • môže mať výkon činnosti psychológa v inom rezorte ako zdravotníctvo (komora eviduje iba zdravotníckych pracovníkov

V prípade, že je potrebné overiť, či je psychológ držiteľom licencie (registrácia v komore neznamená povinnosť mať vydanú licenciu) alebo inú skutočnosť, zašlite komore žiadosť podľa  ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o overenie tejto skutočnosti.  Zo žiadosti o poskytnutie informácií musí byť podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosť možno zaslať  písomne na adresu komory, elektronickou poštou na e-mail: kancelaria@komorapsychologov.sk