Výkon psychologickej činnosti a zbavenie mlčanlivosti

Výkon psychologickej činnosti v zdravotníctve je poskytovaním zdravotnej starostlivosti a riadi sa podľa príslušnej legislatívy pre zdravotníctvo a inými predpismi rezortných legislatív, kde psychológ pôsobí (napr. rezort vnútra, obrany, NBÚ a pod. )

V prípade nesúladu jednotlivých právnych predpisov Slovenská komora psychológov nie je oprávnená realizovať výklad právnych predpisov Slovenskej republiky, môžete nás však upozorniť na ich nesúlad.

Do pozornosti dávame najmä

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – upozorňujeme na:

§ 6 Poučenie a informovaný súhlas

§ 19 Vedenie zdravotnej dokumentácie

Príloha č. 4 k zákonu č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 662/2007 Z. z.:
Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta podľa § 6 zákona č. 576/2004 Z. z.
Prevziať prílohu – VZOR

§ 25 Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje viacero povinností pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre zdravotníckeho pracovníka:

§ 79 Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

§ 80 Povinnosti zdravotníckeho pracovníka

(1) Zdravotnícky pracovník, ak v odseku 9 nie je ustanovené inak, je povinný

a) poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť, 

b) sústavne sa vzdelávať,

c) oznámiť komore

údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2), 

údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 63 ods. 8

údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 72a

d) do 31. januára príslušného kalendárneho roka zaplatiť poplatok za vedenie registra ( 63 ods. 5),  Vysvetlenie SKP: psychológ platí poplatok na základe faktúry vystavenej komorou.

e) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, 

f) dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené osobitným predpisom,58e)

g) chrániť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím, 

h) oznámiť bezodkladne stratu, odcudzenie alebo zničenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka národnému centru, 

i) používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne, 

j) počas krízovej situácie58f)vykonať povinnosť uloženú príslušnými orgánmi na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

k) podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa, ktorého určil orgán príslušný na vydanie povolenia, ak ide o zdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho zdravotnícke povolanie podľa  3 ods. 4 písm. b) až e)a o zdravotníckeho pracovníka, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a v tejto poskytuje zdravotnú starostlivosť.

(3) Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.

(4) Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov; ak nemožno určiť orgán príslušný na vydanie povolenia, povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa zdravotnícky pracovník dozvedel v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, môže zdravotníckeho pracovníka na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov zbaviť ministerstvo zdravotníctva. 

(5) Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitným predpisom.59)

(6) Povinná mlčanlivosť sa neporuší ani informovaním

a) zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

b) členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im priznáva tento zákon.

(7) Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými predpismi60) týmto nie je dotknutá. Ten, komu sa skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.

 

Upozornenie pre požiadavku na zbavenie mlčanlivosti psychológa zdravotníckeho pracovníka zo strany OČTK a súdov

Podľa § 47 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 578/200 Z.z.“) Slovenská komora psychológov združuje psychológov, ktorí sú jej členmi. Členom Slovenskej komory psychológov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania psychológ, spĺňa podmienky podľa § 33 ods. 3 a je bezúhonná (§ 38), ak požiada o zápis do zoznamu členov.

Podľa § 62 ods. 11 zákona č. 578/2004 Z.z. Slovenská komora psychológov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie psychológ, ak spĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 3.

Podľa § 80 ods. 3 zákona č. 578/2004 je zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Podľa § 80 ods. 4 zákona 578/2004 Z.z. môže povinnosti mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov; ak nemožno určiť orgán príslušný na vydanie povolenia, povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa zdravotnícky pracovník dozvedel v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania, môže zdravotníckeho pracovníka na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov zbaviť Ministerstvo zdravotníctva SR.

Zákon č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v § 3 ods. 3 definuje tiež orgán na zbavenie mlčanlivosti psychológa, avšak v kontexte zákona č. 578/2004 Z.z. pôsobia ustanovenia zákona č. 199/1994 Z.z. zmätočne. Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 199/1994 Z.z. môže vo verejnom záujme bez súhlasu klienta alebo jeho zákonného zástupcu zbaviť psychológa povinnosti mlčanlivosti Predsedníctvo Slovenskej komory psychológov. Slovenská komora psychológov je však zriadená zákonom č. 578/2004 Z.z. a orgán „predsedníctvo“ nemá, t.j. neexistuje ani kompetentný orgán v rámci Slovenskej komory psychológov na zbavenie psychológa mlčanlivosti.

Vzhľadom na uvedené zákonné ustanovenia upozorňujeme, že Slovenská komora psychológov nie je kompetentná na zbavenie mlčanlivosti psychológa, ktorý je zdravotníckym pracovníkom a s poukazom na § 80 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. odporúčame žiadosti zasielať na Ministerstvo zdravotníctva SR.

V prípade požiadavky na zbavenie mlčanlivosti psychológa, ktorý nie je vo výkone zdravotníckeho povolania psychológ je potrebné sa obracať na príslušný rezort (zamestnávateľa, jeho nadriadený orgán alebo zriaďovateľa), v ktorom psychológ pôsobí. Dôležité je i pracovné zaradenie psychológa pri rezortoch, kde psychológ môže byť zaradený i ako zdravotnícky pracovník (napr. rezort obrany, ZVJS a pod.).

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie upravuje § 25 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Odmeňovanie psychológov v zdravotníctve – v ústavnej starostlivosti

§ 80a a § 80au zákona č. 578/2004 Z.z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. upravujú osobitné ustanovenia o odmeňovaní niektorých zdravotníckych pracovníkov

 

(1) Základná zložka mzdy60aa) psychológa (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,19-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. 

(2) Základná zložka mzdy60aa) psychológa (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 6) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,23-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.

(3) Základná zložka mzdy60aa) psychológa (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,40-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. 

Slovenská komora psychológov opakovane otvára s MZ SR požiadavku na zvyšovanie koeficientov pre psychológov.  MZ SR i napriek tomu, že podľa śtúdie Útvaru hodnoty za peniaze MF SR je možné priame  a  časť  nepriamych  nákladov  spojených  s duševnými problémami na Slovensku možno odhadnúť na 2,1 mld. Eur, teda 2,4 % HDP (2019) situáciu dlhodobo nerieši i keď vytvorenie miest psychológov, zdostupnenie starostlivosti a stabilizácia psychológov adekvátnym odmeňovaním sú vysoko návratné investície.

Z uvedenách nákladov:

  • 740 mil. eur (35 %) tvoria priame náklady v zdravotníctve: lieky, hospitalizácie a návštevy lekárov spojené s duševnými poruchami. Väčšinu tvoria náklady spojené s liečbou fyzických ochorení, ktoré sú dôsledkom alebo sprievodným faktorom veľkej časti duševných porúch.
  • 420 mil. eur (20 %) predstavujú priame náklady na výdavky na sociálne zabezpečenie: dávky počas pracovnej neschopnosti, invalidné dôchodky, podpora a sociálne dávky počas nezamestnanosti.
  • 940 mil. eur (45 %) tvoria nepriame náklady na pracovnom trhu: nezamestnanosť, nižšia produktivita počas pracovnej doby, menej odpracovaných hodín, a tiež vyššia úmrtnosť ľudí v produktívnom veku (OECD, 2018).

(zdroj: Útvar hodnoty za peniaze. Duševné zdravie a verejné financie: Diskusná štúdia. Bratislava: Ministerstvo financií SR; https://www.mfsr.sk/files/archiv/9/Dusevne_zdravie_verejne_financie_UHP.pdf ).

V roku 2022 Ministerstvo zdravotníctva neprizvalo zástupcov psychológov ku diskusiám o zmene koeficientov. Odpoveď MZ SR na posledný list, ktorý komora zaslala MZ SR  v roku 2022 sme obdržali až takmer o rok, v septembri 2023. Za pozornosť stojí i skutočnosť, že MZ SR odpovedalo až na základe podnetu bývalého viceprezidenta SKP P PhDr. Petra Sabola na Úrad vlády SR, ktorý urgenciu na MZ SR odstúpil. MZ SR na list, ktorý vychádzal z legislatívy platnej v roku 2022, odpovedalo až po zmene systému odmeňovania v roku 2023, kedy návrh SKP z roku 2022 stratil platnosť. O nový návrh alebo stretnutie nepožiadalo.  Nižšie nájdete odpoveď a odporúčanie premiéra SR  k požiadavke PhDr.  Sabola.

https://drive.google.com/file/d/10ZSOig_QEBdjzjt4LB-35ekIEqH5TohF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PsiGjDhfKpsBsBbfE8I17eVcpI9gB-so/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13gsjoFm-1ZRz2d3p65-SPm2cgFeLfVoz/view?usp=sharing