Časté otázky

Ak pracujem ako psychológ, kedy potrebujem mať licenciu?

Pokiaľ máte záujem pracovať vo vlastnom mene ako výkon slobodného povolania (regulované povolanie), t.j. ako prevádzkovateľ samostatnej zdravotníckej praxe alebo chcete pôsobiť ako fyzická osoba vo vlastnej ambulancii, prípadne chcete byť odborným zástupcom pre povolanie psychológ u právnickej osoby. Vo všetkých prípadoch je licencia viazaná na výkon práce v zdravotníctve.

Poskytovanie psychologických služieb vo vlastnom mene nie je možné bez tzv. licencie L1A alebo v ambulancii na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ako fyzická osoba (je od komory ako prvý krok potrebné vydať licenciu L1B) alebo ako právnická osoba (je od komory ako prvý krok potrebné vydať licenciu L1C). Psychológ nemôže poskytovať psychologickú starostlivosť na základe živnostenského oprávnenia napr. na poradenstvo životného štýlu alebo na základe zápisu činnosti odborného zástupcu do predmetu podnikania právnickej osoby.

Akú licenciu potrebujem, ak som zamestnaný/á ako zamestnanec v zdravotníckom stredisku ako psychológ?

Ako zamestnanec v pracovno-právnom alebo obdobnom pracovnom pomere nepotrebujete žiadnu licenciu s výnimkou ak ste odborným zástupcom pre právnickú osobu pre zdravotníckych pracovníkov v povolaní. psychológ. Odborný zástupca musí byť zapísaný v rozhodnutí príslušného samosprávneho kraja alebo Ministerstva zdravotníctva SR, byť iba držiteľom licencie L1C vydanej komorou nepostačuje.

Ak už pracujem ako zamestnanec v zdravotníckom stredisku, ktoré má svojho odborného zástupcu (garanta), potrebujem licenciu aj tak?

 Nie, nie je to potrebné. Pokiaľ to od Vás zamestnávateľ požaduje, môže ísť o snahu, aby ste neboli zamestnancom, ale pre zdravotnícke zariadenie dodávali služby vo výkone slobodného povolania psychológ, formou dodávateľsko – odberateľských vzťahov. Pokiaľ ste zamestnancom na pracovnú zmluvu alebo vykonávate činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti nepotrebujete licenciu.

Chcem si otvoriť vlastnú ambulanciu, v ktorej budem pôsobiť ako fyzická osoba, ktorú licenciu potrebujem?

Je potrebné požiadať o vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania, tzv. L1B. Vydanie licencie L1B neoprávňuje psychológa k poskytovaniu psychologických služieb ako zdravotníckeho pracovníka.

Následne je potrebné požiadať o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ako fyzická osoba, a to na príslušnom VÚC.

Všetky informácie ku vydaniu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia si žiadajte na VÚC. Upozorňujeme, že pri vydaní licencie L1B komora nevydáva IČO, pri zmene tejto licencie komora nie je kompetentná zapisovať zmeny IČO do RPO (Register právnických osôb). Táto povinnosť prináleží tomu, kto vydá povolenie.

Chcem si otvoriť s.r.o., akú licenciu potrebujem?

Je potrebné požiadať o vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní psychológ, tzv. L1C. Vydanie licencie L1C neoprávňuje psychológa k poskytovaniu psychologických služieb ako zdravotníckeho pracovníka.

Následne je potrebné požiadať o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ako právnická osoba, a to na príslušnom VÚC.  Do príslušného povolenia VÚC je zapísaná osoba, ktorá je odborným zástupcom pre výkon povolania psychológ, odborného zástupcu musí mať právnická osoba vždy. V prípade napr. ústavných zariadení je možné mať viacero odborných zástupcov, je však vhodné, aby ich rozsah kompetencie upravilo zdravotnícke zariadenie interným predpisom.

Všetky informácie ku vydaniu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia si žiadajte na VÚC. Upozorňujeme, že pri vydaní licencie L1C komora ani VÚC nevydáva IČO právnickej osobe, pri zmene tejto licencie komora nie je kompetentná zapisovať zmeny IČO do RPO (Register právnických osôb). Táto povinnosť prináleží samosprávnym krajom.

Aký je rozdiel medzi licenciou L1A a L1B?

Po vydaní licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe môžete poskytovať psychologické služby u iného prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia (z ekonomického pohľadu ste dodávateľ služieb tomuto prevádzkovateľovi svoje služby fakturujete) alebo na inom mieste. Túto tzv. „kufríkovú“ licenciu využívajú psychológovia, ktorí vykonávajú činnosť napr. priamo u klienta, v neobvyklom čase a pod. Nemajú otvorenú  „kamennú“ ambulanciu s pevnými ordinačnými hodinami, na pracovisku sa však riadia predpismi pre zdravotníctvo, nakoľko sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Tento typ licencie spravuje komora, čiže psychológ akúkoľvek zmenu (zmena mena, trv. bydliska a pod.)  hlási komore.

V prípade licencie na výkon zdravotníckeho povolania, tzv. L1B, psychológ po získaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pôsobí v tejto ambulancii a riadi sa legislatívou záväznou pre ambulanciu.

Aký je rozdiel medzi licenciou L1B a L1C? Obe sú predsa potrebné v prípade, že má psychológ vlastné zdravotnícke zariadenie.

Ide o rozdiel v spôsobe podnikania, buď podnikáte ako fyzická osoba (prvý krok je získať licenciu L1B) alebo ako právnická osoba (tá musí mať odborného zástupcu, ktorý je držiteľom licencie L1C a táto licencia je zapísaná v povolení na prevádzkovanie zdrav. zariadenia).  O rozdieloch v spôsobe podnikania a výhodnosti/nevýhodnosti jednotlivých spôsobov sa informujte u svojho právnika alebo ekonóma.

Koľko stojí vybavenie licencie? Je to len jednorazový poplatok?

Výška poplatkov je určená zákonom č. 578/2004 Z.z. a ide o jednorazový poplatok. Tento poplatok platia aj členovia komory (nielen registrovaní psychológovia) a platí sa za vydanie každej licencie. Iné administratívne poplatky za administratívne úkony súvisiace so zmenou, zrušením, pozastavením a obnovením licencie sú určené cenníkom schváleným Snemom komory, člen komory platiaci ročný členský poplatok tieto poplatky neplatí, sú výhodou členstva.

Mám jednu špecializáciu a  jednu certifikovanú pracovnú činnosť (napr. psychoterapia), potrebujem mať na každú licenciu samostatne?

Áno, licencie sú vydávané pre každú špecializáciu alebo certifikovanú činnosť samostatne a sú rozlíšiteľné podľa samostatného kódu.

Čo sa stane, ak budem vykonávať slobodné povolanie aj bez licencie?

Výkon slobodného povolania psychológ nie je možné vykonávať bez príslušného vzdelania a povolenia (licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ako fyzická alebo právnická osoba). V prípade, že psychológ poskytuje psychologické služby za úhradu vo svojom mene bez povolenia, môže ísť o trestný čin neoprávneného podnikania.

Potvrdenie vydané Slovenskou komorou psychológov v 90. rokoch o spôsobilosti/oprávnení na výkon psychologickej činnosti nie je licenciou a nie je možné, aby na jeho základe psychológ podnikal.

Aké zmeny musím hlásiť komore vo vzťahu ku licencii?

Pozri časť zmena údajov v licencii. 

Ak ukončím prevádzku svojho zdravotníckeho zariadenia, zruší sa povolenie a následne licencia automaticky?

Vo vzťahu ku každému povoleniu je potrebné požiadať jeho ukončenie organizáciu, ktorá povolenie (rozhodnutie) vydala.  V prípade, že VÚC/MZ SR zruší povolenie na prevádzkovanie ambulancie a psychológ si napr. nebude otvárať ambulanciu v inom kraji, je potrebné následne požiadať komoru o zrušenie licencie.

Dá sa licencia zrušiť spätne?

Nie, nie je to možné. Komora postupuje podľa príslušnej legislatívy vrátane zákona o správnom konaní.

Môžem si v jednom tlačive požiadať aj o viacero licencií naraz? Musím predkladať ku každej žiadosti doklady – prílohy?

Pre každú žiadosť o licenciu je potrebné predložiť príslušné tlačivo opatrené originálnym podpisom, doklady (prílohy) sa predkladajú iba jeden krát.

Pred rokom mi bola vydaná jedna licencia, teraz žiadam o ďalšiu licenciu, musím predložiť povinné prílohy, keď som ich predkladal v minulosti? 

Je potrebné predložiť doklady, kde môže byť zmena (výpis z RT, čestné prehlásenie, zdrav. spôsobilosť, nová získaná spôsobilosť a pod.),  nepredkladajú sa doklady o odbornej spôsobilosti, ktoré už sú v karte psychológa.

Je licencia L1C prenosná?

NIe je to možné. Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu sa vydáva pre konkrétnu právnickú osobu a jej prenos na inú právnickú osobu nie je možný. Ak psychológ má záujem vykonávať odborného zástupcu inej právnickej osobe, je potrebné pôvodnú licenciu zrušiť a požiadať o novú licenciu.

Pokiaľ prichádza ku zmene odborného zástupcu pre právnickú osobu, odporúčame najskôr požiadať o vydanie licencie pre nového odborného zástupcu, následne urobiť prepis na VÚC/MZ SR a až následne požiadať o zrušenie licencie vydanej pre pôvodného odborného zástupcu (v takomto prípade je odborný zástupca pre právnickú osobu zabezpečený bez prerušenia).

Môžem byť odborným zástupcom pre viacero právnických osôb?

Odborným zástupcom pre príslušnú špecializáciu alebo certifikovanú pracovnú činnosť je možné byť iba pre jednu právnickú osobu, v prípade, že právnická osoba má viacero prevádzok (ambulancií), je možné, aby boli zastrešené jedným odborným zástupcom. Je potrebné brať do úvahy, že odborný zástupca garantuje činnosť psychológov v príslušnej špecializácii alebo certifikovanej pracovnej činnosti, čo je časovo i kapacitne náročné.

Môžem mať súčasne vydané licencie L1A a L1C? 

Áno, je to možné, ide o dve rozdielne licencie. Upozorňujeme, že pri licencii L1A (licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe) je psychológ povinný plniť povinnosti obdobné ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Ak mám vydanú licenciu L1B a prevádzkujem ambulanciu, môžem požiadať o zmenu licencie na L1C?

Nie, ide o dve rozdielne licencie. Pokiaľ chce psychológ zmeniť podnikanie z fyzickej na právnickú osobu, musí požiadať o vydanie licencie  na výkon činnosti odborného zástupcu (L1C) a požiadať o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ako právnická osoba príslušný VÚC/MZ SR a požiadať rovnako o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ako fyzická osoba. Po zrušení povolenia fyzickej osoby psychológ požiada o zrušenie licencie na výkon zdravotníckeho povolania (L1B).

Akú prax potrebujem pre získanie licencie?

Viď časť vydávanie licencií pre výkon činnosti odborného zástupcu.

Môže za mňa o licenciu požiadať môj právnik?

Je vhodné, aby si psychológ o vydanie licencie požiadal sám, nakoľko priama komunikácia s komorou je jednoduchšia a šetrí psychológovi všetky zdroje. Súčasne komora neposkytuje ostatným organizáciách procesné, právne alebo iné poradenstvo.