IČO

Pokiaľ už máte vydané IČO ako fyzická osoba napr. ako súdny znalec alebo živnostník,

 

IČO (Identifikačné Číslo Organizácie) je unikátne číselné označenie, ktoré sa pridelí každej fyzickej osobe – podnikateľovi (výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo držiteľovi povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ako fyzická osoba, súdny znalec) alebo právnickej osobe (napr. spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, neziskovej organizácii, nadácii …..) a slúži pre účely identifikácie a registrácie v rámci štátnej alebo miestnej administratívy. IČO pre fyzické osoby zostáva rovnaké a pokiaľ bolo vydané v minulosti a fyzická osoba ho aktuálne nepoužíva (zrušila alebo pozastavila podnikanie), IČO (to isté) bude znovu aktivované v rámci Registra právnických osôb (RPO – eviduje aj fyzické osoby podnikateľov).

 

Slovenská komora psychológov spravuje agendu IČO  (podľa zákona č. 272/2015 Z. z.) iba pri licenciách pre výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A). Komora:

 

  • pri vydaní novej licencie vydá psychológovi IČO, pokiaľ ho nemal nikdy vydané (každá licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe sa zapisuje pod príslušné IČO v RPO samostatne) alebo
  • priradí výkon slobodného povolania psychológ ku IČO, ktoré mal už psychológ v minulosti vydané (toto psychológ oznámi komore, bez ohľadu na to, na aký účel a predmet podnikania bolo vydané),
  • registruje zmenu údajov psychológa do RPO na základe dodatku ku L1A (zmenu mena, priezviska, titulu, bydliska)
  • pri pozastavení licencie/zrušení pozastavenia/zrušení licencie eviduje tento údaj do RPO k príslušnému IČO.

 

Upozornenie:

 

  • Psychológ pôsobiaci vo výkone slobodného povolania je povinný dodržiavať daňové a účtovné povinnosti alebo plnenie iných povinností stanovených zákonom, oboznámenie psychológa s týmito povinnosťami nespadá pod informačnú povinnosť komory.
  • V prípade, že je psychológ i samostatne zárobkovo činnou osobou alebo má iné povolenia, ktoré sú zapisované do RPO inými inštitúciami, je potrebné vždy príslušnú zmenu údajov nahlásiť všetkým inštitúciám, nakoľko každá povinná osoba je oprávnená konať iba vo veci príslušného povolenia, ktoré vydala (komora vo veci zmien týkajúcich sa L1A).
  • Komora v minulosti nemala povinnosť spravovať IČO (IČO vydával a spravoval Štatistický úrad SR), preto pri nezrovnalostiach v Registri právnických osôb je potrebné, aby psychológ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A) kontaktoval kanceláriu komory.
  • Pokiaľ psychológ potrebuje výpis z RPO o IČO, komora je oprávnená tento vydať.
  • Psychológovia, ktorí ukončujú svoju činnosť napr. odchodom do starobného dôchodku alebo z iného dôvodu sú povinní požiadať o zrušenie/pozastavenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, aby komora mohla zrealizovať zmeny pri ICO a v evidencii Sociálnej poisťovne. V prípade, že psychológ o takýto úkon komoru nepožiada, úkon nie je možné zrealizovať spätne a psychológ má naďalej povinnosti vo vzťahu ku sociálnemu poisteniu.