O akú licenciu požiadať?

  • Ak chce psychológ podnikať ako fyzická osoba a nebude si zriaďovať zdravotnícke zariadenie, je potrebné požiadať o licenciu L1A – na výkon samostatnej zdravotníckej praxe zdravotníckym pracovníkom v povolaní psychológ. Týka sa všetkých psychológov, ktorí pracujú samostatne. Samostatná zdravotnícka prax je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na základe povolenia alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.
  • Ak chce psychológ mať vlastné zdravotnícke zariadenie a bude podnikať ako fyzická osoba, je potrebné požiadať o licenciu L1B – na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckym pracovníkom v povolaní psychológ.
  • Ak chce psychológ mať vlastné zdravotnícke zariadenie a bude podnikať ako právnická osoba (s.r.o. a iné), je potrebné požiadať o licenciu L1C – na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní psychológ.Upozornenie pre žiadateľov o vydanie licencie L1C: psychológ môže byť odborným zástupcom iba pre jednu právnickú osobu.

Licencia je podľa § 71 ods. 2 Zákona č. 578/2004 Z.z. vydávaná na dobu neurčitú a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu.  Zmeny v licencii je možné realizovať podľa § 72, pričom ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Za zmenu v licencii nie je považované „rozšírenie licencie o ďalší odbor/CPČ“, v takom prípade je potrebné požiadať o vydanie novej licencie.

Vydávanie licencií: od 01.01.2017 z dôvodu, aby nové licencie zodpovedali štandardom zdravotníckej informatiky podľa číselníkov NCZI a z čísla licencie bolo jednoznačne zrejmé, pre ktorú špecializáciu alebo certifikovanú činnosť je licencia vydaná, komora vydáva licencie pre jednotlivé špecializácie a certifikácie samostatne.

Každá licencia má špecifický kód, ktorý pozostáva z: čísla licencie (obsahuje: číslo licencie vydané SKP, typ licencie), kódu zdravotníckeho povolania, kódu študijného odboru/kódu špecializačného odboru alebo certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ). Vydanie každej licencie pre jednotlivé špecializácie alebo CPČ je spoplatnené samostatne podľa cenníka (poplatok za vydanie licencie určuje zákon č. 578/2004 Z.z.)

 

 

Kód zdravotníckeho povolania psychológ 102

Kód špecializačného odboru/ certifikovanej pracovnej činnosti – kód korešponduje s číselníkom profesijného titulu a je uvádzaný i na pečiatke:

Špecializácia klinická psychológia 144
Špecializácia poradenská psychológia 295
Špecializácia pracovná a organizačná psychológia 296
CPČ dopravná psychológia 580
CPČ psychoterapia 241
CPČ liečba látkových a nelátkových závislostí 728