Proces schvaľovania žiadostí o vzdelávaciu aktivitu a cenník

Organizátor vzdelávacích aktivít je povinný dodržiavať pravidlá určené legislatívou a proces schvaľovania vzdelávacích aktivít (podľa § 75 ods. 1 až 4 Nariadenia vlády Slovenskej republiky 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov).

 

Vzdelávacia aktivita môže byť schvaľovaná jednorazovo, proces schvaľovania  a povinnosti organizátora nájdete tu:

Pokiaľ organizátor vzdelávaciu aktivitu opakuje pre rôzne skupiny, môže byť  schválená a zaradená do Katalógu opakovaných vzdelávacích aktivít, pozri:

Upozornenie: SKP neakredituje jednotlivé akcie, ani výcvikové programy. Žiadosti o akreditáciu programov sa predkladajú jednotlivým ministerstvám alebo inštitúciám príslušným na ich schvaľovanie. Akreditované programy sa spravidla končia záverečnou skúškou.

Dokumenty pre organizátorov vzdelávacích aktivít

Prideľovanie kreditov podľa vyhlášky 74/2019 z.z. Prehľad prideľovania kreditov za jednotlivé vzdelávacie aktivity alebo iné formy rozvoja
JEDNORAZOVÁ VZDELÁVACIA AKTIVITA_Žiadosť o kreditáciu vzdelávacej aktivity_2023

Žiadosť, ktorú organizátor predkladá komore pri schvaľovaní jednorázovej aktivity, ktorá nie je zaradená do KOVA*

V prípade zaradenia vzdelávacej aktivity do KOVA žiadosť o pridelenie čísla vzdelávacej aktivite pre príslušný rok nájdete v časti Katalóg opakovaných vzdelávacích aktivít.

Prezenčná listina VA_SKP_VZOR_VZOR

Vzor prezenčnej listiny

Pri prezenčnej účasti organizátor predkladá prezenčnú listinu, ktorú podpisujú len psychológovia registrovaní v komore, pri ostatných účastníkoch uvádza len mená a garant/organizátor uzatvoria prezenčnú listinu podpisom.

 

Pri online forme vzdelávania organizátor uvádza len mená účastníkov (odporúčame evidovať print screen obrazovky preukazujúci účasť) a a garant/organizátor uzatvoria prezenčnú listinu podpisom.

 

Prezenčné listiny je potrebné zaslať komore.

Potvrdenie o účasti na VA_SKP_VZOR Vzor obsahujúci potrebné náležitosti, je potrebné po ukončení zaslať komore
Hodnotiaca správa garanta_SKP_VZOR Vzor obsahujúci potrebné náležitosti, je vhodné zaslať komore

*KOVA = katalóg opakovaných vzdelávacích aktivít

Dokumenty pre organizátorov vzdelávacích aktivít nájdete v priečinku v dokumentoch na stiahnutie  uvedených v odkaze nižšie:

Dokumenty pre organizátorov vzdelávacích aktivít