Ako sa stať členom alebo hosťom odbornej sekcie

Žiadosť o zaradenie do odbornej sekcie sa môže podávať aj vyplnením online formulára. Členovia musia spĺňať podmienky odbornej spôsobilosti. Hostia musia byť schválení predsedom sekcie.

Ak psychológ alebo psychoterapeut má záujem aktívne sa podieľať na činnosti odbornej sekcie a stať sa súčasťou odbornej komunity pri rešpektovaní pravidiel odborných sekcií, môže požiadať o zápis vyplnením prihlášky.

Prihláška sa vypĺňa prostredníctvom online formulára. Ten zároveň slúži na výber preferencií participácie v rámci sekcie a na aktualizáciu osobných údajov. Pre každú sekciu je potrebné vyplniť samostatný prihlasovací formulár. Všetky formuláre sú uverejnené na príslušných stránkach odborných sekcií.

Žiadosti o zápis spracováva Kancelária komory. Zoznam členov a hostí zapísaných v sekcii sprístupňuje predsedovi sekcie alebo jeho zástupcovi.

Člen odbornej sekcie 


Status člena odbornej sekcie môžu získať psychológovia registrovaní v komore po splnení podmienok odbornej spôsobilosti.

Odbornú spôsobilosť pre klinickú, poradenskú, pracovnú a organizačnú, dopravnú psychológiu, psychoterapiu a liečbu látkových a nelátkových závislostí definuje zákon 578/2004 Z.z. Status člena príslušnej odbornej sekcie získava psychológ nadobudnutím odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona. Online formulár sekcie je v tomto prípade odporúčané vyplniť pre vyjadrenie preferencií participácie v rámci sekcie.   

Pre sekcie týkajúce sa odborných činností, ktoré nie sú definované zákonom, je minimálnou podmienkou odbornej spôsobilosti aspoň 3 ročná odborná prax v relevantných zariadeniach. Status člena tejto odbornej sekcie získava psychológ po podaní prihlášky vyplnením online formulára a preukázaní svojej odbornej praxe. Príslušnú dokumentáciu je potrebné zaslať e-mailom na adresu Kancelárie. 

 

Hosť odbornej sekcie 


O status hosťa môžu požiadať psychológovia, ktorí nespĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti a odborníci z príslušnej oblasti prostredníctvom prihlášky, vyplnením online formulára príslušnej sekcie. Prihláška následne podlieha schvaľovaniu predsedom sekcie.

 

Výber možností participácie


Členovia a hostia sa môžu rozhodnúť participovať na aktivitách sekcie podľa svojej preferencie. K dispozícii je možnosť byť v sekcii iba pasívne zapísaní, možnosť rozhodnúť sa odoberať informačných newsletter sekcie, ale aj požiadať o vytvorenie používateľského účtu a pristupovať k intranetovým stránkam sekcie a jej dokumentom, možnosť aktívne využívať online komunikačnú platformu, zúčastňovať sa stretnutí sekcie, či aktívne sa podieľať na tvorbe strategických a metodických materiálov.

Svoje preferencie môžu vyjadriť a kedykoľvek zmeniť prostredníctvom online formulára sekcie.

Ukončenie pôsobenia

A
k chce člen alebo hosť ukončiť svoje pôsobenie v odbornej sekcii, zašle Kancelárii komory e-mailom žiadosť o výmaz z odbornej sekcie. Kancelária bezodkladne realizuje výmaz.

Svoj status môže člen alebo hosť opätovne získať po podaní prihlášky, napríklad prostredníctvom online formulára, a splnení podmienok pre získanie príslušného statusu.