Časté otázky – registrácia

Skončil/a som práve druhý stupeň jednoodborového štúdia psychológie, mám povinnosť registrovať sa v komore? 

Pokiaľ sa psychológ zamestná v zdravotníctve, je to potrebné. Komora zatiaľ neregistruje psychológov z iných rezortov. 

  

Je ku registrácii potrebné mať absolvovanú prípravu na výkon práce vzdravotníctve? 

Nie je to potrebné, táto povinnosť bola zrušená. Podmienkou je iba byť zdravotníckym pracovníkom.

 

Musia byť všetky dokumenty, ktoré zasielam do komory  notársky overené? 

Komora vyžaduje úradne overené doklady o pregraduálnom a postgraduálnom štúdiu. Pri každom úkone, kde sú požadované dokumenty je uvedené, či je potrebné, aby boli úradne overené. 

 

Musím sa prísť registrovať osobne? 

Nie je to potrebné. 

 

Aké sú najčastejšie chyby pri predkladaní žiadostí oregistráciu?  

Najčastejšie sa stretávame s neúplne vyplnenými  žiadosťami, chýbajúci podpismi, chýbajúcimi súhlasmi so spracovaním osobných údajov, chýbajúcimi povinnými prílohami. V žiadosti je napr. potrebné presne vypísať adresy, pri čísle domu uvádzať aj orientačné aj popisné číslo, ak je pridelené (je dohľadateľné v OP), pri Bratislave a Košiciach je vhodné uviesť aj mestskú časť. Často psychológovia nesprávne označia, či chcú byť registrovaní alebo členmi. 

 

Existujú nejaké ďalšie povinnosti, ktoré musím splniť po obdržaní potvrdenia oregistrácii?  

Psychológ je povinný si požiadať v Národnom centre zdravotníckych informácií o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, tzv. e-PZP. Viac informácií nájdete na stránke 

https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/-/elektronicky-preukaz-zdravotnickeho-pracovnika-epzp-2 

O ostatných povinnostiach psychológa komora informuje v sprievodnom liste zasielanom spolu s potvrdením o registrácii. 

 

Akú psychologickú činnosť môžem vykonávať, ak nie som registrovaný vkomore? 

Mimo rezort zdravotníctva môže psychológ pôsobiť na prac. miestach v školstve, v rezorte práce a sociálnych vecí, v justícii, u vojska. Nemôže vykonávať povolanie psychológ a poskytovať psychologické služby vo vlastnom mene (ako podnikateľ). 

 

Aká je aktuálna výška poplatku za registráciu?  

Aktuálna výška poplatku za registráciu schválená Snemom SKP je 13 EUR. 

 

Aká je aktuálna výška poplatku za vedenie v registri?  

Aktuálna výška poplatku za vedenie v registri psychológov podľa zákona č. 578/2004 Z.z. a schválená Snemom SKP je 15 EUR za kalendárny rok. 

Výška poplatku nezohľadňuje skutočné náklady na vedenie v registri, avšak je regulovaná zákonom. Pokiaľ psychológovia nerešpektujú svoje záväzky voči komore, dostávajú tým komoru do neúnosného stavu a komora nemôže plniť svoje povinnosti voči nim. Komora nie je prijímateľom financií zo štátneho rozpočtu. 

Za porušenie povinnosti platiť poplatok za vedenie v registri je komora oprávnená uložiť pokutu podľa § 81 ods. 1 písm. d) a § 82 ods. 4  zákona č. 578/2004 Z.z.  Príjem z pokút je príjmom štátneho rozpočtu. 

  • 81

(1) Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva 

  1. d)komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (62 ods. 2 až 12), ak ide o plnenie povinností ustanovených v 80 ods. 1 písm. b) až d),
  • 82 pokuty

(4) Komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 12) uloží zdravotníckemu pracovníkovi pokutu až do 663 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v§ 80 ods. 1 písm. b) až d). 

 

Je možné požiadať ozľavu zročného poplatku za vedenie v registri?  

O zľavu z poplatku nie je možné požiadať.

 

Ak zruším registráciu vpriebehu kalendárneho roku, mám možnosť si požiadať ovrátenie ročného poplatku za vedenie v registri?  

Zrušenie alebo pozastavenie registrácie je možné i v priebehu kalendárneho roku, komora alikvotnú časť zaplateného poplatku nevracia. 

 

Ak nechcem nasledujúci rok platiť poplatok za vedenie v registri, ako mám postupovať?  

Poplatok za vedenie v registri  je poplatok za príslušný kalendárny rok. V prípade, že pre nasledujúci kalendárny rok psychológ nechce platiť tento poplatok, žiadosť o zrušenie registrácie je potrebné zaslať do komory najneskôr do 1. decembra príslušného roku, aby žiadosť bola do 31.12. príslušného roku spracovaná.  

 

Ak zruším členstvo, zruší sa mi súčasne aj registrácia?  

Žiadosť o pozastavenie členstva a žiadosť o pozastavenie registrácie sú dva samostatné úkony. 

Pokiaľ psychológ požiada o pozastavenie členstva a nepožiada o pozastavenie registrácie, zostáva vedený v registri psychológov ako registrovaný nečlen (zdravotnícky pracovník). 

V prípade, že psychológ požiada o pozastavenie registrácie, jej pozastavením sa pozastavuje i členstvo. 

 

Kto rieši sťažnosti na psychológov zapísaných vregistri komory?  

Sťažnosti na psychológov zapísaných v registri komory rieši príslušný úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

 

Ak odchádzam na materskú/rodičovskú dovolenku musím pozastaviť alebo zrušiť registráciu vkomore? 

Pozastaviť registráciu je potrebné pri prerušení výkonu zdravotníckeho povolania. Pokiaľ na materskej/ rodičovskej dovolenke psychologička/psychológ plánujú ojedinele pracovať, nie je potrebné pozastavovať registráciu. Doložením dokladu o nástupe  na materskú/rodičovskú dovolenku sa prerušuje obdobie hodnotenia sústavného vzdelávania a obnovuje sa oznámením komore o jej ukončení. 

 

Ak odídem zo zamestnania v zdravotníctve musím pozastaviť alebo zrušiť registráciu vkomore? 

Pozastaviť registráciu je potrebné pri prerušení výkonu zdravotníckeho povolania. Zrušiť registráciu je potrebné pri ukončení výkonu zdravotníckeho povolania psychológ. 

 

Na aký čas je možné pozastavenie registrácie vkomore? 

Pozastaviť registráciu je možné na dobu prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania, po návrate do výkonu povolania psychológ požiada o obnovenie registrácie (zrušenie pozastavenia registrácie). 

 

Na aký čas je možné zrušenie registrácie vkomore? 

Zrušenie registrácie znamená ukončenie registrácie v komore. Ak psychológ v budúcnosti opäť začne pracovať ako zdravotnícky pracovník v povolaní psychológ, požiada o opätovnú registráciu v komore. Jedinečné registračné číslo v tvare 4Dxxx mu zostáva celý život a je mu pridelené opakovane (rovnaký princíp ako pri IČO). 

 

Aký dopad má pozastavenie alebo zrušenie registrácie vkomore na licencie, ktoré mám vydané? 

Pozastavením registrácie sa pozastavujú i licencie vydané psychológovi, zrušením registrácie sa licencie rušia.  

 

Akú psychologickú činnosť môžem vykonávať, keď mám pozastavenú alebo zrušenú registráciu vkomore?  

Psychológ pri pozastavení alebo zrušení registrácie nemôže pracovať v zdravotníctve ako zdravotnícky pracovník. Mimo rezort zdravotníctva môže psychológ pôsobiť na prac. miestach v školstve, v rezorte práce a sociálnych vecí, v justícii, u vojska. Nemôže vykonávať povolanie psychológ a poskytovať psychologické služby vo vlastnom mene (ako podnikateľ). 

 

Dlhodobo nepracujem vzdravotníctve, vkomore som však registrovaný – aké mám povinnosti voči komore?  

Psychológ je povinný komore písomne oznamovať (odporúčané formou doporučenej zásielky) zmeny údajov a ukončenie činnosti v zdravotníctve. Ak tak neučiní, komora má za to, že výkon povolania trvá. Úkony pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie nie je možné realizovať spätne, najskôr dňom doručenia žiadosti do komory.