Slovenská komora psychológov

 

Slovenská komora psychológov je samosprávna, nezávislá, nepolitická stavovská organizácia psychológov, s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Komora v súlade s ustanoveniami zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov združuje psychológov – zdravotníckych pracovníkov, vedie register psychológov, register členov komory a register licencií.

Je právnickou organizáciou zriadenou podľa zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predchodcovia komory 

 • Slovenská komora psychológov – zriadená zákonom o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov č. 199/1994 Z.z. 
 • Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, laborantov a technikov – Sekčná komora psychológov zriadená zákonom č. 578/2004 Z.z.

Poslanie komory 

Hlavným poslaním komory je: 

 • evidovať registrovaných psychológov a vykonávať správu registra
 • zapisovať psychológov, ktorí okrem zápisu do registra psychológov požiadajú o členstvo v komore do zoznamu členov komory
 • chrániť práva a záujmy členov komory
 • vyjadrovať sa ku etickým otázkam výkonu povolania psychológ
 • zastupovať všetkých psychológov – zdravotníckych pracovníkov (členov i registrovaných psychológov) v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu povolania, tvorby koncepcie rozvoja psychológie na Slovensku
 • aktívne spolupracovať s odbornou verejnosťou a so zástupcami psychológov v iných rezortoch, ktorí nie sú členmi alebo registrovanými psychológmi v komore
 • plniť povinnosti vyplývajúce komore z legislatívnych noriem Slovenskej republiky

Činnosť komory 

Komora najmä:

 • vedie registre:
  • register psychológov
  • register členov
  • register licencií
  • a iné interné registre komory
 • odovzdáva údaje do národných registrov a štátnym orgánom a organizáciám (napr. NRZP, SP, RPO a i.)
 • vydáva licencie a iné typy rozhodnutí
 • vedie agendu sústavného vzdelávania psychológov:
  • schvaľuje vzdelávacie aktivity a prideľuje im kredity
  • hodnotí sústavné vzdelávanie psychológov
  • realizuje vzdelávacie aktivity a podujatia
 • vedie agendu sťažností a podnetov
 • podieľa sa na tvorbe legislatívy a pripomienkových konaní
 • poskytuje informácie psychológom a verejnosti
 • spolupracuje s:
  • všetky ústredné orgány štátnej správy a má zastúpenie v komisiách, projektoch a národných programoch
  • políciou a OČTK
  • verejným obhajcom práv, komisárom pre deti, komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím
  • inými komorami a neziskovými organizáciami
  • médiami
  • EFPA
  • WHO
 • plní povinnosti zamestnávateľa
 • plní povinnosti organizácie (vydávanie interných predpisov, metodík a pod.)
 • rozvojové činnosti

Bývalí prezidenti Slovenskej komory psychológov

PhDr. František Skokan, PhD.

 

Mgr. Martin Miler

 

Mgr. Miroslav Harvan

10/2015 – 8/2016

Mgr. Eva Klimová

12/2016 – 9/2023

Zo života komory