Odborné sekcie

Pravidlá odborných sekcií schválené Snemom Slovenskej komory psychológov

1. Odborná sekcia je poradný odborný orgán Prezídia komory, Rady komory a Snemu komory v otázkach dotýkajúcich sa príslušnej psychologickej oblasti alebo psychoterapeutickej oblasti.

2. Odborná sekcia spolupracuje s Prezídiom komory, Radou komory a Snemom komory najmä pri tvorbe strategických a metodických materiálov týkajúcich sa príslušnej psychologickej oblasti.

3. Návrhy odborných sekcií nie sú pre Prezídium komory, Radu komory a Snem komory záväzné, majú odporúčajúci charakter, odborná sekcia nemá vo vzťahu ku Slovenskej komore psychológov alebo jej orgánom rozhodovaciu právomoc.

4. Odborná sekcia nemôže iným organizáciám, orgánom štátnej a verejnej správy predkladať samostatne návrhy. Návrhy schvaľuje Prezídium komory, Rada komory alebo Snem komory podľa rozhodovacej právomoci tak, aby nenarúšali koncepciu rozvoja profesie psychológ a psychoterapeut. Návrhy iným organizáciám, orgánom štátnej a verejnej správy predkladá štatutárny orgán Slovenskej komory psychológov alebo Prezídium komory. Ku rokovaniu o návrhoch v príslušnej oblasti môže Prezídium komory prizvať zástupcu príslušnej odbornej sekcie.

5. Zaradenie do odbornej sekcie  je pre člena alebo registrovaného psychológa dobrovoľné, zaradenie eviduje Kancelária komory.

6. V sekciách, kde je potrebná špecializácia/CPČ:

a) o zápis môžu požiadať členovia komory/registrovaní psychológovia so špecializáciou alebo ak sú držitelia starootcovskej licencie (licencia historicky vydaná komorou na základe praxe, pričom psychológ nemá ukončenú špecializáciu) a pôsobia v danej špecializácii alebo certifikovanej pracovnej činnosti;

b) do vedenia odborných sekcií môžu byť volení  členovia komory/registrovaní psychológovia so špecializáciou alebo ak sú držitelia starootcovskej licencie a pôsobia v danej špecializácii alebo certifikovanej pracovnej činnosti;

c) hlasovania o odborných materiáloch sa môžu zúčastňovať členovia komory/registrovaní psychológovia so špecializáciou alebo ak sú držitelia starootcovskej licencie a pôsobia v danej špecializácii alebo certifikovanej pracovnej činnosti.

7.  V sekciách, kde nie je potrebná špecializácia/CPČ:

a) o zápis môžu požiadať členovia komory/registrovaní psychológovia  pôsobiaci v danej odbornej oblasti;

b) do vedenia odborných sekcií môžu byť volení  členovia komory/registrovaní psychológovia pôsobiaci v danej odbornej oblasti;

c) hlasovania o odborných materiáloch sa môžu zúčastňovať členovia komory/registrovaní psychológovia spôsobiaci v danej odbornej oblasti.

   8. Odborná sekcia je vedená predsedom odbornej sekcie, zastupuje ho jeho zástupca (podpredseda). O predsedovi a podpredsedovi rozhodnú psychológovia/psychoterapeuti z príslušnej odbornej sekcie na základe hlasovania, pričom osoba, o ktorej prebieha hlasovanie musí získať nadpolovičnú väčšina hlasov od prítomných na hlasovaní.

   9. Odborná sekcia sa stretáva a komunikuje podľa potreby; zo stretnutí, ktoré majú rozhodovací charakter je tvorená zápisnica.

   10. Za odbornú sekciu s orgánmi komory komunikuje predseda odbornej sekcie alebo poverená osoba z odbornej sekcie.

   11. V prípade potreby osobného stretnutia odbornej sekcie je k dispozícii priestor SKP, pričom disponibilitu priestoru na plánovaný termín stretnutia je nevyhnutné vopred overiť s Kanceláriou komory, aby zabezpečila termín a vstup do priestoru.

   12. V prípade potreby online stretnutia odbornej sekcie je k dispozícii zoom SKP, pričom disponibilitu na plánovaný termín stretnutia je nevyhnutné vopred overiť s Kanceláriou komory, aby vytvorila prístup.

   13. V prípade stretnutia odbornej sekcie nevzniká nárok na cestovné náhrady a stratu času, ak vopred nebolo s Prezídiom komory dohodnuté inak. Akákoľvek finančná náhrada musí byť vopred písomne odsúhlasená prezidentom komory.

   14. Vytvorenie ďalších pravidiel fungovania odbornej sekcie je v právomoci odbornej sekcie.

   Disclaimer: Prezídium komory je oprávnené ako poradné orgány vytvoriť pracovné skupiny v oblasti pôsobenia odborných sekcií i nezávisle od odborných sekcií (napr. menovať do nich osoby, ktoré nie sú členmi odborných sekcií) alebo vytvoriť pracovné skupiny z viacerých špecializácií.