Pozastavenie a obnovenie registrácie

Pozastavenie registrácie

Psychológ môže dočasne pozastaviť registráciu v komore z dôvodov vymedzených v § 63a zákona č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

§ 63a Dočasné pozastavenie registrácie

Komora dočasne pozastaví registráciu, ak
a) zdravotnícky pracovník požiada o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu, že prerušil výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania, 
b)  zdravotníckemu pracovníkovi bol dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania 20),najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania. 

 

Pozastavením registrácie sa pozastavuje hodnotiace obdobie pre sústavné vzdelávanie a licencie vydané psychológovi. O pozastavenie licencií nie je potrebné žiadať samostatne.  Žiadosť psychológ predkladá na príslušnom tlačive opatrenom podpisom. Úkon pozastavenie registrácie nie je možné realizovať spätne, najskôr dňom doručenia žiadosti do komory. Komora neakceptuje telefonické alebo e-mailové oznamy. Pozastavenie registrácie je spoplatnené podľa cenníka za administratívne úkony.

Žiadosť o pozastavenie registrácie.pdf

Obnovenie registrácie

Psychológ môže požiadať o obnovenie registrácie v komore podľa § 63c zákona č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 63c Obnovenie registrácie

Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne registruje. Ak bola registrácia zdravotníckemu pracovníkovi zrušená z dôvodu podľa § 63b ods. 1 písm. d), môže zdravotnícky pracovník požiadať o obnovenie registrácie najskôr po uplynutí dvoch rokov od zrušenia registrácie. K žiadosti o obnovenie registrácie zdravotnícky pracovník prikladá iba doklady preukazujúce zmeny údajov oznámených podľa § 63 ods. 2 a 3.

 

Žiadosť psychológ predkladá na príslušnom tlačive opatrenom podpisom, aktuálny výpis z registra trestov a doklady preukazujúce zmeny údajov (napr. doklady o vzdelaní, doklady o zmene priezviska, …).

Úkon obnovenie registrácie nie je možné realizovať spätne, najskôr dňom doručenia žiadosti do komory. Komora neakceptuje telefonické alebo e-mailové oznamy.

Registrácia je psychológovi obnovená pod pôvodným registračným číslom 4Dxxx.

Poplatok za obnovenie registrácie je 13 EUR + poplatok za vedenie v registri za príslušný kalendárny rok je 15 EUR, člen hradí členský poplatok podľa cenníka komory (poplatok za registráciu a vedenie v registri je zahrnutý v členskom príspevku).

Žiadosť o zrušenie  pozastavenia registracie.pdf