Právna pomoc

Systém kvality poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  – klinický audit

Podľa § 9b ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. je súčasťou systému kvality poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj klinický audit, ktorým je systematické preverovanie a hodnotenie dodržiavania
a) štandardných postupov na výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov (ďalej len „štandardné postupy“)*,
b) interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Podľa § 9b ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. ustanoví minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Týmto predpisom je vyhláška MZ SR č. 444/2019 Z.z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorá ustanovuje rozsah hodnotenia bezpečnosti pacienta u:
a) poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti
b) poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti
c) poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby
a tiež stanovuje minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta u týchto poskytovateľov.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je možné charakterizovať ako súbor pravidiel zameraných na zvyšovanie bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorý by mal byť vypracovaný v písomnej forme (s náležitosťami špecifikovanými v § 3 vyhl. č. 444/2019 Z.z.) a má byť poskytovateľom ambulantnej starostlivosti dodržiavaný.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 4. decembra 2019 o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Od 01.01.2021 je každý poskytovateľ povinný zaviesť interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (§79 ods. 1 písm. ba) zákona č. 578/2004 Z.z.) a dodržiavať interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (§ 79 ods. 1 písm. bb) Z.z.). 

V rámci klinického auditu realizovaného v súlade s § 9b – 9d zákona č. 578/2004 Z.z. bude kontrolované aj dodržiavanie interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

*Povinnosť dodržiavania štandardných postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je definované  v § 4 ods. 3  a nasl. zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 4 ods. 3 :
(3) Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.
(6) Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
4aa) a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately4ab) (ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“) je poskytnutá správne, ak je poskytnutá v súlade v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi.
(7) Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne aj vtedy, ak je poskytnutá podľa odseku 3 druhej vety a zároveň preukázateľne v príčinnej súvislosti s výnimočným stavom, núdzovým stavom alebo mimoriadnou situáciou pri jej poskytovaní nemohli byť splnené minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa osobitného predpisu.
7e)

VŠEOBECNÝ VZOROVÝ MATERIÁL ŠPECIÁLNE PRE PSYCHOLOGICKÉ AMBULANCIE – vzor 2021 (je potrebné doň doplniť základné identifikačné údaje a prípadne si ho upraviť na podmienky ambulancie):

ISHBP s prílohami (Informácia o právach pacienta, návrh dotazníka spokojnosti pacientov/klientov a Záverečná správa z interného auditu hodnotenia bezpečnosti pacienta ), Vysvetlivky, Chceck list prehľad povinností

VZOR Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta 20210101.pdf

VYSVETLIVKY KU VZORU Interný systém hodnotenia bezpečnosti.pdf

CHECKLIST Prehľad základných povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.pdf

Evidencia auditov a  periodických školení

Audit evidencia.pdf

Hodnotenie dotazníka spokojnosti pacientov

Hodnotenie dotazníkov spokojnosti.xlsx

Materiál ku prvej pomoci

Handout prvá pomoc.pdf

Materiály ku hygiene rúk

COVID ruky.pdf

Hygiena rúk.pdf

Leták SD čistých rúk.pdf

Leták tiesňové linky

Tiesnňové linky.pdf