Etický kódex

Psychológ, ktorý je zdravotníckym pracovníkom a je zapísaný v registri psychológov vedenom komorou sa riadi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti Etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka (Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z.):

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/20230901#prilohy

Psychológ, ktorý je zdravotníckym pracovníkom a je zapísaný v registri psychológov vedenom komorou a súčasne je členom Slovenskej komory psychológov sa riadi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj Etickým kódexom psychológa:

Etický kódex psychológa