Zmeny údajov v licencii

Ak chce psychológ požiadať o zmenu údajov v licencii, je potrebné o zmenu v licencii L1A/L1B/L1C komoru písomne požiadať. V prípade, že nahlásite zmenu osobných údajov komore, komora automaticky nerealizuje zmeny vo vydaných licenciách, o zmenu v licencii je potrebné požiadať samostatne.

 

§ 72 zákona č. 578/2004 Z.z.

Zmena údajov v licencii

(1) Komora vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ide o zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. 

(2) Zmeny údajov uvedené v odseku 1 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; komora vyznačí v licencii takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri licencií.

 

Žiadosť psychológ predkladá na príslušnom tlačive opatrenom podpisom. Komora neakceptuje telefonické alebo e-mailové oznamy.

Pri zmene údajov v licencii na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A) komora zmenu údajov on-line hlási do Sociálnej poisťovne a zmeny vyznačí v RPO. Pokiaľ je psychológ i držiteľom živnostenského oprávnenia a zmeny nahlási živnostenskému úradu, tieto automaticky nie sú zmenené i v licencii. Preto je psychológ povinný hlásiť zmeny i komore.

Úkon zmena údajov v licencii  je spoplatnený podľa cenníka za administratívne úkony.

Žiadosť o zmenu údajov v licencií L1A, L1B, L1C