Zánik licencie

Podľa § 75  zákona č. 578/ 2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnosť licencie  zaniká smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.

Komore sa predkladajú doklady preukazujúce úmrtie.