Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia

odoslané pripomienky ku 1. verzii koncepcie zo strany SKP a psychológov a stanovisko zástupcov MZ SR nájdete tu:

https://drive.google.com/drive/folders/1z1H_Xo43gQerlUrIPN6fY20kFexS1c66?usp=sharing

 

schválená verzia dokumentu:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2023/vestnik-2023-31-41.pdf

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

https://www.health.gov.sk/?hlavni-odbornici

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky  menuje hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva pre psychológiu, prípadne krajských odborníkov pre psychológiu.  V prípade, že nie je menovaný krajský odborník, činnosť preberá hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR.

Hlavní odborníci a krajskí odborníci sú poradným orgánom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorí spolupracujú s ministerstvom pri odbornom usmerňovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti a pri odborno-metodickom vedení zdravotnej starostlivosti v príslušnom odbore.

Môžete sa na nich obracať ohľadom metodických usmernení pre klinickú psychológiu, poradenskú psychológiu, pracovnú a organizačnú psychológiu, dopravnú psychológiu, liečbu závislostí a psychoterapiu.

Náplň činnosti hlavného a krajských odborníkov upravuje štatút uverejnený vo Vestníku MZ SR (z 18. novembra 2011, čiastka 34, ročník 59)

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2010/vestnik-34-36-2011.pdf

Hlavný odborník pre psychológiu

PhDr. Katarína Jandová, PhD.

Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava

katarina.jandova@kr.unb.sk

funkčné obdobie 20.1.2020 – 19.1.2025

Krajskí odborníci pre psychológiu

Metodické usmernenia vydané hlavným odborníkom MZ SR pre psychológiu

SKP ich nedostala  k dispozícií.  odporúčame vyžiadať  zo Sekcii zdravia MZ SR.

Akreditačná komisia MZ SR

PhDr. Katarína Jandová, PhD.

Komisia sa zaoberá akreditáciou špecializačného a certifikačného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.