Overenie údajov o psychológoch

Overenie, či je psychológ zapísaný v zozname členov komory

Pre overenie, či je psychológ zapísaný v registri členov komory je potrebné zaslať žiadosť podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o overenie tejto skutočnosti.

Zo žiadosti o poskytnutie informácií musí byť podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Aktuálne nie je zverejnený zoznam členov komory.

Overenie zápisu v registri alebo držby licencie

Pre overenie, či je psychológ zapísaný v registri komory alebo je držiteľom licencie (registrácia v komore neznamená povinnosť mať vydanú licenciu)  je potrebné zaslať žiadosť podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o overenie tejto skutočnosti.

Rozsah poskytovania informácií je definovaný i zákonom 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zo žiadosti o poskytnutie informácií musí byť podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosť možno zaslať písomne na adresu komory, elektronickou poštou na mail: kancelaria@komorapsychologov.sk

Poznámka:

Psychológ, ktorý nie je uvedený v registri psychológov vedenom Slovenskou komorou psychológov, nie je aktuálne evidovaný v registri psychológov vedenom Slovenskou komorou psychológov, čo však nevylučuje registráciu v minulosti a ani výkon činnosti psychológa v inom rezorte ako zdravotníctvo.

 

Overenie  zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

je možné  rôznou formou, napríklad na:

https://www.portaludzs.sk/overenie-poskytovatela-zdravotnej-starostlivosti

https://www.portaludzs.sk/overenie-zdravotnickeho-pracovnika

https://www.e-vuc.sk