Ako sa stať členom

Členom v Slovenskej komory psychológov sa môže stať psychológ, ktorý je registrovaný v komore alebo, ktorému bolo udelené čestné členstvo.

Členstvo v komore je dobrovoľné, vzniká dňom zápisu do registra členov a riadi sa Pravidlami členstva v Slovenskej komore psychológovO členstvo alebo zrušenie členstva je potrebné požiadať písomne vyplnením žiadosti a jej doručením na komoru. Členstvo schvaľuje prezídium komory. O schválení členstva psychológ obdrží potvrdenie.

Členský poplatok je schvaľovaný snemom komory.  Poplatok  je jednorazovým  poplatkom pre príslušný kalendárny rok.

O zľavu z členského poplatku je možné požiadať na základe pravidiel uvedených v aktuálnom cenníku, a to na základe písomnej žiadosti člena. V prípade, že si člen o zľavu písomne (s uvedením roku, pre ktorý zľavu žiada) nepožiada, nie je poskytovaná automaticky.

V prípade, že chce člen požiadať o zrušenie členstva, je potrebné požiadať písomnou žiadosťou. V prípade požiadania o zrušenie členstva v priebehu kalendárneho roku alikvótnu časť členského poplatku komora nevracia.

Pravidlá členstva v Slovenskej komore psychológov

Pravidlá  čestného členstva v Slovenskej komore psychológov

Žiadosť o zápis registrovaného psychológa do zoznamu členov SKP

Žiadosť o výmaz registrovaného psychológa zo zoznamu členov SKP

Žiadosť o zľavu z členského poplatku

VÚB – Ponuka retailových produktov pre členov SKP