Registrácia v komore

Registrácia a členstvo v komore

V Slovenskej komore psychológov je možná registrácia a členstvo. Psychológ, ktorý je zapísaný v registri psychológov vedenom komorou sa môže stať členom komory. Zápis do registra psychológov neudeľuje status člena.
Viac informácií o členstve a jeho výhodách nájdete po stlačení tlačidla (výhody členstva) nižšie.

Psychológ, ktorý je zdravotníckym pracovníkom je povinný požiadať o registráciu v Slovenskej komore psychológov (§ 31 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a ozmene a doplnení niektorých zákonov):

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania

(1) Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:

a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

b) zdravotná spôsobilosť ( 32), 

c) odborná spôsobilosť ( 33 až 35), ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, 

d) bezúhonnosť podľa tohto zákona ( 38) alebo podľa osobitného predpisu,21)

e) registrácia ( 62 až 64), ak v odseku 5 alebo v § 63 ods. 10nie je ustanovené inak. 

(2) Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj dôveryhodnosť, ak sa vyžaduje podľa § 12 ods. 6 a § 69 ods. 3

(3) Podmienky uvedené v odseku 1 musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. 

(4) U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4)24e) (ďalej len „ovládanie štátneho jazyka“). Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je možné ovládanie štátneho jazyka preukázať čestným vyhlásením; čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka sa musí nahradiť overením ovládania štátneho jazyka podľa prvej vety najneskôr do 90 dní odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná. 

(5) Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) a e) sa nevyžaduje u študenta, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 4, a u žiaka, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 9.

Pozn.: pre viac informácií  o príslušných  ustanoveniach zákona kliknite na príslušný paragraf v texte

Zdravotnícke povolanie môže psychológ vykonávať:

 • v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:

  • fyzickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v povolaní psychológ s niektorou z psychologických špecializácií

  • právnickej osoby, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia od Ministerstva zdravotníctva SR alebo príslušného samosprávneho kraja na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v povolaní psychológ s niektorou z psychologických špecializácií

  • fyzickej osoby vo výkone slobodného povolania psychológ s niektorou z psychologických špecializácií na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

Zdravotnícke povolanie psychológ nie je možné vykonávať v ambulancii inej lekárskej špecializácie, ak súčasne nemá povolenie na prevádzkovanie ambulancie klinickej, poradenskej alebo pracovnej psychológie. Psychiater v psychiatrickej ambulancii nie je pre výkon psychologickej činnosti akceptovaný ako odborný zástupca, nakoľko psychológia je samostatný odbor a psychiater nezískava ukončením špecializačného štúdia v psychiatrii i vzdelanie v odbore psychológia.

 • na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od Ministerstva zdravotníctva SR alebo príslušného samosprávneho kraja ako fyzická osoba, nevyhnutným predpokladom pre získanie povolenia je licencia na výkon zdravotníckeho povolania („L1B“) vydaná Slovenskou komorou psychológov

 • na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe („L1A“), tzv. slobodné (regulované) povolanie.

 

Registrácia v Slovenskej komore psychológov je nevyhnutnou podmienkou pre:

 • výkon zdravotníckeho povolania psychológ (údaje z registra psychológov vedeného komorou komora zasiela Národnému centru zdravotníckych informácií do Národného registra zdravotníckych pracovníkov)

 • zaradenie do ďalšieho postgraduálneho vzdelávania – špecializačného a certifikačného štúdia

 • získanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

 • získanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania psychológ

 • získanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom povolaní psychológ pre niektorú zo špecializovaných činností alebo certifikovanú pracovnú činnosť