Vzdelávacie aktivity schválené vrámci sústavného vzdelávania psychológov pre rok 2020.

Prehľad schválených vzdelávacích aktivít pre rok 2020


17.04.2020 - 18.04.2020

24.04.2020 - 25.04.2020

05.06.2020 - 06.06.2020

19.06.2020 - 20.06.2020

Bratislava

Základný kurz v Rorschachovej metóde

Počet pridelených kreditov: 15

Organizátor: PSYCHO DIATERA s.r.o.

Lektor: Obuch Igor, PhDr.

Kontakt: Obuch Igor, PhDr.

igor.obuch@gmail.com

00 421 902 194 499

Obsah: Účastníci kurzu pracujú s ROR protokolmi z vlastnej praxe, na základe týchto protokolov sa preberajú aj potrebné teoretické aspekty testu. Cieľom programu je prehĺbiť znalosť testu a kompetenciu v práci s ním, so zameraním na princípy kvantitatívneho aj kvalitatívneho spracovania testového materiálu a individualizáciu prístupu pri zostavovaní klinického nálezu. Ide o princíp aktívneho učenia.

7.3., 6.6. a 19.9.2020

Bratislava

Zamilovanosť, blízkosť, intimita - a problémy s nimi súvisiace. Pohľad existenciálnej analýzy na sexualitu v terapeutickom procese

Počet pridelených kreditov: 24

Organizátor: SLEA Slovensko, o.z. - Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko

Lektor: Klastová Pappová Petra, PhDr., PhD., Hitková Zuzana, Mgr.

Kontakt: Klastová Pappová Petra, PhDr., PhD.

prihlaska@slea.sk

00 421 905 105 344

http://www.slea.sk

Obsah: Pozývame Vás na sériu troch na seba nadväzujúcich workshopov týkajúcich sa sexuality v procese psychoterapie. Pozornosť budeme venovať vývinovým aspektom ľudskej sexuality, ako aj najčastejším problémom, ktoré klienti prinášajú do terapie v súvislosti so svojou sexualitou. Pozrieme sa na to, ako vo vzťahu dvoch ľudí vzniká zamilovanosť, blízkosť a intimita, čo ich vzniku či udržaniu najčastejšie bráni, a čo sa môže stať, ak sa zamiluje klient či terapeut.

19.03.2020 – 20.03.2020

29.04.2020 – 30.04.2020

Martin

Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby

Počet pridelených kreditov: 28

Organizátor: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z.

Lektor: Boričová Monika, Mgr.

Kontakt: Priehradná Dušana, PaedDr

rodinnaterapia@gmail.com

00 421 948 188 944

http://www.rodinnaterapia.sk

Obsah: K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník pričom sa využívajú prirodzené média – hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia - v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Zároveň, je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej ,,vzťahovanie sa"" k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy. Seminár budú tvoriť hranie rolí, ukážky videonahrávok z diagnostík, analýza kresbových a symbolických techník, kazuistiky, práca s dotazníkmi teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca,... Seminár je zameraný na získanie základných informácií a metód k diagnostike: - attachmentového správania u detí do 2 rokov - attachmentového správania u detí predškolského veku - attachmentového správania u detí mladšieho a staršieho školského veku - attachmentu u adolescentov a dospelých.

20.03.2020 - 20.03.2020

Liptovský Mikuláš

Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov. Indikácie psychoterapie v adolescencii

Počet pridelených kreditov: 8

Organizátor: PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o

Lektor: Pöthe Peter, MuDr..

Kontakt: Šupalová Oľga, Mgr.

info@portcentrum.sk

00 421 907 618 646

http://www.portcentrum.sk

Obsah: Kurz je OBSADENÝ. Prijímame záujemcov o nový výcvik, ktorý plánujeme zahájiť na jar r. 2020. Ide o súbor na seba nadväzujúcich seminárov psychoterapie detí a adolescentov. Ponúkame ucelený, osvedčený a vyhľadávaný program s uznávaným detským psychiatrom a psychoterapeutom MuDr. Petrom Pöthem /www.dr-pothe.com./. Vzdelávanie je založené na porozumení psychickej realite klienta a vzťahovej dynamike medzi klientom a terapeutom a je vedené v duchu hlbinných smerov. Hlavný dôraz je kladený na praktickú aplikáciu teoretických technických znalostí. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky. Veríme, že spoločne vytvoríme priestor na zlepšovanie kvality v psychoterapii detí a adolescentov. Tešíme sa na Vás.

23.04.2020 - 23.04.2020

Žilina

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Počet pridelených kreditov: 7

Organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

Lektor: Anyalaiová Mária, Mgr., PhD.

Kontakt: Dejová Hánová Jana, Mgr.

jdejova@terrainweb.sk

00 421 915 103 394

http://www.terrainweb.sk

Obsah: Na kurze sa účastníci zoznámia s prácou s kartami (Cope cards, Storytelling cards, Emotion cards, Mythos). Karty je možné využiť ako v individuálnej tak aj v skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, osobnostnom rozvoji klientov.

Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti a pomáhajú klientovi nachádzať vlastné stratégie a zdroje.

23.04.2020 - 26.04.2020

Trenčianske Teplice

22. medzinárodný seminár pre KIP

Počet pridelených kreditov: 21

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre katatýmno-imaginatívnu psychoterapiu /SSKIP/

Kontakt: Bátovská Lýgia, PhDr.

lygia.batovska@gmail.com

00 421 907 098 408 76

http://www.sskip.eu

Obsah: V dňoch 23.-26.4.2020 sa uskutoční medzinárodná konferencia v Katatýmno imaginatívnej psychoterapii (KIP) v Trenčianskych Tepliciach. Je možnosť prihlásiť sa na Ukážkový seminár ako aj si vybrať jeden z ponúkaných teoretických seminárov, bez toho aby ste už boli zaradení v nejakom výcviku. Ide o formu ochutnávky a zoznámenia sa s touto hlbinne orientovanou metódou, ktorú ponúkame na Slovensku len raz za dva roky. Viac na stránke www.sskip.eu

25.04.2020

Bratislava

Keď život neteší. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívnych vzťahov

Počet pridelených kreditov: 8

Organizátor: SLEA Slovensko, o.z. - Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko

Lektor: Klastová Pappová Petra, PhDr., PhD., Hitková Zuzana, Mgr.

Kontakt: Klastová Pappová Petra, PhDr., PhD.

prihlaska@slea.sk

00 421 905 105 344

http://www.slea.sk

Obsah: Depresia sa v živote človeka objavuje ako reakcia na stratu, nadmernú záťaž, alebo v situácii, kedy v živote chýbajú aktívne žité hodnoty. V stave depresie človek nedokáže dostatočne precítiť hodnotu vlastného života, ani sa nedokáže dostatočne otvoriť hodnotám všeobecne. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívneho ochorenia a depresívnych stavov.

21.05.2020 - 24.05.2020

Bratislava

Traumatic Incident Reduction Workshop (Redukcia dosahu traumatickej udalosti)

Počet pridelených kreditov: 32

Organizátor: MUDr. Branislav Chrenka – Inštitút TIR

Lektor: Chrenka Branislav, MUDr., MPH.

Kontakt: Chrenka Branislav, MUDr., MPH.

branislav.chrenka@modryanjel.sk

00 00 421 903 821 407

www.pediatrics.sk/o-mne

Obsah: TIR je jednoduchá, ale vysoko kvalifikovaná technika, ktorá sa v rukách kompetentného facilitátora ukázala ako účinná pri spracovaní a vyriešení väčšiny symptómov post-traumatickej stresovej poruchy a iných nežiaducich následkov traumy. Mnohí ľudia, ktorí nespĺňajú diagnostické kritériá PTSP, napriek tomu trpia dôsledkom veľkých strát, nehôd, zranení a následkami iných bolestných životných skúseností a TIR pre nich môže byť veľmi užitočný a prospešný.


06.05.2020 - 07.05.2020 a 22.05.2020

Nitra

Výcvik v MDZT - Multidimenzionálny kresebný test

Počet pridelených kreditov: 21

Organizátor: Psycho Klinik, s.r.o

Lektor: Klubert Peter, PhDr., PhD

Kontakt: Klubert Peter, PhDr., PhD

psychokliniksro@gmail.com

00 421 903 602 229

Obsah: Cieľom vzdelávacej akcie je oboznámenie účastníkov s testom MDZT - Blochov multidimenzionálny kresebný test, teoretickým pozadím, administráciou, signovaním a interpretovaním výsledkov, demonštráciou obrazu vybraných nozologických okruhov a zároveň bude pozornosť venovaná využitiu testu na poli psychoterapie.

22.05.2020 - 23.05.2020

Žilina

SÚCIT A SÚCIT SO SEBOU - ako mu porozumieť a ako ho rozvíjať

Počet pridelených kreditov: 14

Organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

Lektor: Vojtová Hana, Mgr.

Kontakt: Dejová Hánová Jana, Mgr.

jdejova@terrainweb.sk

00 421 915 103 394

http://www.terrainweb.sk

Obsah: Budhizmus sa niekedy definuje ako veda o mysli. V tibetštine sa používa pre budhistov výraz, ktorý znamená: tí, ktorí sa dívajú/hľadajú vo vnútri. Intenzívny výskum mozgu v posledných desaťročiach v podstate potvrdzuje introspektívne poznanie generácií meditujúcich. Je možné tým, čomu a ako venujeme pozornosť, meniť svoj mozog a tak budovať svoje porozumenie i šťastie.

Budhistická tradícia je bohatá na metódy práce s mysľou. Je zdrojom dnes známeho tzv. plného uvedomovania (mindfulness), ale aj mnohých iných spôsobov zmierňovania utrpenia a rozvíjania vnútorných kapacít. Môžeme sa inšpirovať, ako pracovať s ťažko ovplyvniteľnými zvykovými vzorcami, s postojmi, ktoré vedú k šťastiu a vyrovnanosti, ako aj s emóciami, ktoré vedú k nepokoju a prehlbovaniu a opakovaniu utrpenia. Kultivácia múdrosti a súcitu predstavuje hlavnú os ľudského rastu. Účastníci budú mať možnosť tiež zažiť krátke meditatívne cvičenia a zoznámiť sa s dostupnými knižnými a i. zdrojmi, využiteľnými v psychoterapeutickej práci.

08.08.2020 - 11.08.2020

Tatranské Matliare

15. ročník Letnej školy adlerovskej psychológie: Ako prekonať zlozvyky a závislosti?

Počet pridelených kreditov: 20

Organizátor: Slovenská asociácia individuálnej psychológie

Lektor: Holder Jim, Ma, Stanislav Vladimír, PhDr., PhD., MPH.

Kontakt: Široká Kristína, Mgr.

adler.org@gmail.com

00 421 911 902 411

http://www.individualnapsychologia.sk

Obsah: Letná škola - vzdelávacie podujatie s 15 ročnou tradíciou. Výnimočný lektor Jim Holder je licencovaným poradenským psychológom a terapeutom venujúcim sa závislosti s vyše 40 ročnou praxou. Je zároveň odborným konzultantom pre rôzne terapeutické programy, lektorom na medzinárodnej úrovni a výskumníkom v oblasti adlerovského prístupu. Venuje sa publikovaniu, je autorom monografií, pracovných manuálov a náučných DVD. V minulosti pôsobil ako predseda Národnej a štátnej certifikácie poradenských psychológov v sekcii odborníkov pracujúcich so závislosťami a ako člen predstavenstva ICASSI. Lektor účastníkom programu predostrie tému princípov závislostí ako i to, ako závislosť posilňuje jadrové presvedčenia a životné témy klienta. Porozumenie životným témam klienta prostredníctvom metaforického jazyka jeho raných spomienok účastníkom pomôže porozumieť pozitívnym dôvodom užívania /nadužívania/ zneužívania danej látky. Súčasťou odborného programu budú 3 ukážky lektorovej práce s klientom a následná hĺbková analýza demonštrácií.

24.09.2020 - 25.09.2020

Žilina

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

Počet pridelených kreditov: 12

Organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

Lektor: Bátovská Lygia, PhDr.

Kontakt: Dejová Hánová Jana, Mgr.

jdejova@terrainweb.sk

00 421 915 103 394

http://www.terrainweb.sk

Obsah: Psychometrické testy, dotazníky a inventáre môžu popísať jedinca prostredníctvom porovnania s druhými, ale samy o sebe neposkytujú veľa údajov o jeho základných motívoch, potrebách, záťažiach a konfliktoch. Bez tohto porozumenia nemôže byť terapia úspešná. Projektívne metódy naproti tomu ponúkajú podložené údaje pre úvahy o psychodynamike konfliktov a o obranných mechanizmoch, ktoré sú čiastočne zakorenené hlbokov nevedomí. Metodika projektívnych metód (hranie sa, kreslenie a rozprávanie príbehov, ..) vychádza v ústrety detskému veku, lebo oslovuje silu imaginácie a kreativity a tým umožňuje nie len prístup ku konfliktom ale aj zdrojom. V tomto seminári oboznámime účastníkov s niekoľkými známymi ale aj menej používanými, ale efektívnymi projektívnymi metódami. Poukážeme na ich psychodiagnostický ako aj terapeutický potenciál. Účastníci budú mať možnosť niektoré, formou zážitku, si vyskúšať na sebe.

Cieľová skupina:​Seminár je určený pre všetkých psychológov a psychiatrov, ktorí pracujú s deťmi a mladistvými.

26.09.2020

Žilina

Rodinná doska – workshop

Počet pridelených kreditov: 8

Organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

Lektor: Bátovská Lygia, PhDr.

Organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

Kontakt: Dejová Hánová Jana, Mgr.

jdejova@terrainweb.sk

00 421 915 103 394

http://www.terrainweb.sk

Obsah: Technika Rodinnej Dosky ponúka aktívny a kreatívny spôsob na podporu vhľadu do situácie, vzťahov, konfliktov… pri ktorých strácame veľa energie a zároveň ponúka možnosti testovania nových prístupov v riešení – podľadu zhora a zároveň ponorenia sa dosť hlboko na to, aby rešpektovala potreby zdroje osobnosti. „Familienbrett“ – Rodinná doska – je komunikačným prostriedkom, ktorý jednoduchým spôsobom pomocou symbolického znázornenia napomáha klientovi k vhľadu do svojej situácie a pocitov s tým súvisiacich. Je vhodná pre prácu s deťmi, mládežou, dospelými, rodinou ako aj v supervízii. Bola vyvinutá ako diagnosticko- terapeutická pomôcka, ktorá poskytuje široké spektrum využitia pre vyjadrenie vzájomných vzťahov a vnútorných procesov pri zachovaní nedirektívneho sprevádzania klienta zákutiami jeho života.

23.10.2020 - 23.10.2020

Žilina

Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

Počet pridelených kreditov: 16

Organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

Lektor: Vojtová Hana, Mgr.

Kontakt: Dejová Hánová Jana, Mgr.

jdejova@terrainweb.sk

00 421 915 103 394

http://www.terrainweb.sk

Obsah: Keď psychotraumatológiu definujeme veľmi široko ako oblasť, ktorá sa zaoberá všetkými nespracovanými skúsenosťami, ktoré majú dopad na súčasné fungovanie človeka, objavíme, že nám môže pomôcť porozumieť ťažkostiam veľkej väčšiny ľudí s duševnými (a aj mnohým s telesnými) ťažkosťami. Terapeuti často zisťujú, že traumatizovaní ľudia potrebujú špecifický prístup. Aby sme im porozumeli a dokázali im byť účinne nápomocní, aby sme neškodili, vyžaduje si to od nás doplniť si vedomosti o pôsobení traumatického stresu na CNS. Vedieť rozpoznať jeho krátkokobé i dlhodobé a chronické následky. Traumatizácia vo vzťahovej väzbe predstavuje obzvlášť citlivé a boľavé miesto, pre život i liečbu. Súčasne hlbšie pochopenie vzťahovej väzby, jej vývinu i narušení dáva kontext toho, ako vzniká odolnosť (resiliencia) alebo naopak zraniteľnosť voči neskorším traumatickým skúsenostiam. Seminár má za cieľ priniesť podstatné poznatky z psychotraumatológie, vďaka ktorým môžeme porozumieť dopadom traumatizácie, ale aj ich v rámci nevyhnutnej psychoedukácie vedieť objasniť klientom a pacientom. Predovšetkým nám umožnia orientáciu v terapeutickom procese a lepšiu vzájomnú spoluprácu na liečbe.

04.12.2020 - 05.12.2020

Žilina

Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy: Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA

Počet pridelených kreditov: 16

Organizátor: Inštitút zdravého vývinu, o.z.

Lektor: Vojtová Hana, Mgr.

Kontakt: Dejová Hánová Jana, Mgr.

jdejova@terrainweb.sk

00 421 915 103 394

http://www.terrainweb.sk

Obsah: Jedným z najcennejších zdrojov inšpirácie pre terapiu traumy môžu byť svojpomocné skupiny postavené na princípoch 12 krokov. Formulovali ich Anonymní alkoholici pred vyše 80 rokmi a odvtedy sa nazbieralo veľké bohatstvo skúsenosti s uzdravovaním z rôznych, často i ťažkých psychických problémov. Tieto skúsenosti tvoria vzácny poklad múdrosti a môžu nás naučiť veľa o tom, ako sa ľudia uzdravujú, čo funguje na ceste k duševnému zdraviu a vyrovnanosti a ako premeniť utrpenie na zdroj vnútorného zrenia a rastu. Seminár zároveň predstaví bližšie program uzdravovania Anonymných alkoholikov, 12-krokové svojpomocné skupiny na Slovensku a možnosti spolupráce odborníkov a týchto skupín. Prinesie zaujímavosti z teórie aj z praxe. Súčasťou workshopu bude aj možnosť zažiť atmosféru 12-krokového stretnutia a stretnutie s ľuďmi, ktorý s uzdravovaním pomocou 12 krokov majú osobnú skúsenosť.

Návrat hore