Informácia ku odmeňovaniu psychológov v ústavných zariadeniach

Slovenská komora psychológov opakovane otvára s MZ SR požiadavku na zvyšovanie koeficientov  a zmenu odmeňovania pre psychológov.  MZ SR i napriek tomu, že podľa štúdie Útvaru hodnoty za peniaze MF SR je možné a  časť  nepriamych  nákladov  spojených  s duševnými problémami na Slovensku možno odhadnúť na 2,1 mld. Eur, teda 2,4 % HDP (2019) situáciu dlhodobo nerieši, i keď vytvorenie miest psychológov, zdostupnenie starostlivosti a stabilizácia psychológov adekvátnym odmeňovaním sú vysoko návratné investície.

Z uvedených nákladov:

    • 740 mil. eur (35 %) tvoria priame náklady v zdravotníctve: lieky, hospitalizácie a návštevy lekárov spojené s duševnými poruchami. Väčšinu tvoria náklady spojené s liečbou fyzických ochorení, ktoré sú dôsledkom alebo sprievodným faktorom veľkej časti duševných porúch.
    • 420 mil. eur (20 %) predstavujú priame náklady na výdavky na sociálne zabezpečenie: dávky počas pracovnej neschopnosti, invalidné dôchodky, podpora a sociálne dávky počas nezamestnanosti.
    • 940 mil. eur (45 %) tvoria nepriame náklady na pracovnom trhu: nezamestnanosť, nižšia produktivita počas pracovnej doby, menej odpracovaných hodín, a tiež vyššia úmrtnosť ľudí v produktívnom veku (OECD, 2018).

(zdroj: Útvar hodnoty za peniaze. Duševné zdravie a verejné financie: Diskusná štúdia. Bratislava: Ministerstvo financií SR; https://www.mfsr.sk/files/archiv/9/Dusevne_zdravie_verejne_financie_UHP.pdf ).

V roku 2022 Ministerstvo zdravotníctva neprizvalo zástupcov psychológov ku diskusiám o zmene koeficientov. Odpoveď MZ SR na posledný list, ktorý komora zaslala MZ SR  v roku 2022 sme obdržali až takmer o rok, v septembri 2023. Za pozornosť stojí i skutočnosť, že MZ SR odpovedalo až na základe podnetu bývalého viceprezidenta SKP P PhDr. Petra Sabola na Úrad vlády SR, ktorý urgenciu na MZ SR odstúpil. MZ SR na list, ktorý vychádzal z legislatívy platnej v roku 2022, odpovedalo až po zmene systému odmeňovania v roku 2023, kedy návrh SKP z roku 2022 stratil platnosť. O nový návrh alebo stretnutie nepožiadali. Nižšie nájdete i odpoveď a odporúčanie premiéra SR p. Ódora na urgenciu a požiadavku prednesenú PhDr. Sabolom.

MZ SR v liste uvádza dve významné skutočnosti, a to, že navýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo o 6 mil. EUR nie je možné, Odporúčame sa zamyslieť celkovou optikou porovnania  nákladov a finančného prínosu práce psychológov pre spoločnosť.

Druhou významnou skutočnosťou je, že MZ SR túto otázku podľa vyjadrenia v liste rieši s hlavnou odborníčkou MZ SR pre psychológiu. Z uvedeného dôvodu odporúčame kolegom všetky otázky a apely ohľadom odmeňovania nesmerovať na Slovenskú komoru psychológov, ale priamo na hlavnú odborníčku MZ SR  PhDr. Katarínu Jandovú, PhD.  a veríme, že s MZ SR dokáže danú situáciu posunúť.

https://drive.google.com/file/d/10ZSOig_QEBdjzjt4LB-35ekIEqH5TohF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PsiGjDhfKpsBsBbfE8I17eVcpI9gB-so/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13gsjoFm-1ZRz2d3p65-SPm2cgFeLfVoz/view?usp=sharing