Zasielanie upomienok

Slovenská komora psychológov oznamuje, že z dôvodu evidencie neuhradených  finančných záväzkov psychológov voči komore, ktoré dosahujú viac ako 50 tis. EUR bude v októbri 2023 zasielať 1. upomienky a v decembri 2023 zasielať 2. spoplatnené upomienky.

Upozorňujeme kolegov, že v prípade neuhradenia svojich záväzkov voči komore budú zoznamy neplatičov koncom roku postúpené v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. Kontrolnému výboru SKP a komora môže rozhodnúť o pokutách, prípadne pohľadávky odstúpiť na ďalšie riešenie. Dávame na vedomie, že komora z vyrubených sankcií nemá príjem a sankcie sú v plnej výške odvádzané štátnemu rozpočtu.

Preto apelujeme za kolegov, aby si plnili svoje záväzky voči komore a vyhli sa možným nepríjemnostiam. Rovnako si dovolíme upozorniť, že komora nemôže zabezpečiť svoju činnosť, ak nemá finančné zdroje na prevádzku. Povinnosť platiť poplatky je psychológom daná zákonom.

 

Eva Klimová
prezidentka SKP