Informácia pre psychológov – odstúpenie prezídia a členov Rady SKP (30.09.2023)

Milé kolegyne a milí kolegovia, vážená odborná verejnosť a priaznivci Slovenskej komory psychológov,

dnešný deň je dňom, kedy na Slovensku volíme, kto nás bude v najbližšom volebnom období zastupovať. Je dňom, kedy rozhodujeme o svojej budúcnosti. Je na každom jednom z nás, aby sa zamyslel nad tým, ako môže ovplyvniť dianie okolo nás, svet, v ktorom žijeme a krajinu, v ktorej vyrastajú naše deti a budú žiť následné generácie.

Dnešný deň je dňom, kedy rozhodujeme o hodnotách, ktorými sa bude Slovensko prezentovať a o hodnotách, ktoré budú ovplyvňovať spoločnosť. Z pohľadu našej odbornosti veríme, že sa naša krajina rozhodne pre ľudskosť, čestnosť, súčasne pre profesionalitu. Pre tých, ktorí majú záujem o dobro pre spoločnosť z pohľadu jednotlivca, skupiny a celku. Nie iba o vlastné záujmy.

Dnešný deň je dňom, kedy súčasne končí naše pôsobenie v prezídiu Slovenskej komory psychológov. Hodnotami, ktoré sme presadzovali bol záujem o klienta, či už išlo o prijímateľa psychologických služieb alebo psychológov ako klientov komory. Za niekoľko rokov nášho pôsobenia sme previedli komoru do organizácie, ktorá má prenesený výkon štátnej moci a trend presunu ďalších činností zo štátu na komory bez akejkoľvek podpory štátu sa žiaľ zvyšuje. Naša komora však nie je financovaná štátom, iba z poplatkov, ktoré štát reguluje do takej miery, že nepokrývajú možnosti očakávaného výkonu činností či už od psychológov alebo od štátu.

Preto jednou zo zmien, ktoré sme sa už v roku 2017 rozhodli iniciovať, je zmena legislatívy, vytvorenie nadrezortenej komory psychológov a nového zákona o psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti; ako i ďalšie zmeny, ktoré sa stali súčasťou programového vyhlásenia vlády a neskôr Plánu obnovy a odolnosti. Zmeny však nejdú tak, akoby sme očakávali, čo súvisí s nedostatkom kvalitných ľudských zdrojov u regulátora a rovnako i častou neproduktívnou reaktivitou zamestnancov regulátora v situáciách, kedy je potrebné spolupracovať. Na druhej strane je i nedostatok osôb z odbornej obce, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a pracovať na zmenách. Komora nie je nadriadeným orgánom psychológov, má iné funkcie a preto nie je možné nariadiť psychológom povinnosť pracovať pre regulátora (ministerstvo). Najmä ak mnoho činností nie je odmeňovaných alebo výška odmeny je takpovediac vo vzťahu ku požadovanému výkonu iba menej ako symbolická. Tu hovoríme o zlyhaní systému.

Dobrou správou je, že i napriek týmto skutočnostiam sa nám podarilo splniť požiadavku MZ SR a dokončiť nový zákon do úrovne paragrafového znenia tak, ako to bolo neodborníkmi v legislatíve, teda psychológmi, možné. Na ťahu je teraz regulátor. Obdobne sme pracovali na ostatných častiach plánu obnovy. Dokončenie zákona je teda už v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR.

Pre odchod z vedenia Slovenskej komory psychológov sme sa ako prezídium komory rozhodli vedome a vážnych dôvodov. Rovnako odstúpila časť členov Rady komory, čím tento orgán stratil funkčnosť.

Dianie v našej komore korešponduje dianie v našej spoločnosti a nemôžeme súhlasiť s tým, že napriek našim opakovaným protestom a protestom odbornej verejnosti je zo strany regulátora podpora záujmov iba vybranej skupiny. Rovnako nesúhlasíme ani s inými skutočnosťami, pretože našou úlohou je chrániť viaceré psychologické špecializácie a viaceré psychoterapeutické smery a tým i dostupnosť služieb pre klienta.

Uvedomujeme si mieru našej ľudskej, manažérskej a profesionálnej kompetencie viesť inštitúciu spravujúcu agendu pre 1800 osôb rovnako i naše hranice a obmedzenia spojené i s nedostatkom zdrojov – časových, finančných i ľudských. Volanie po lepších službách zo strany klientov a psychológov je oprávnené, ale bez zdrojov nie je možné zabezpečiť nič.

Preto veríme, že v najbližších voľbách prezidenta a orgánov Slovenskej komory psychológov psychológovia budú voliť tak, aby zvolili ľudí, ktorí budú popri svojom zamestnaní vykonávať tieto funkcie na báze dobrovoľníckej pro bono činnosti s plnou vážnosťou a odbornosťou nielen v psychológii, ale i ekonómii, práve a manažmente.

Potrebujeme však ľudí nielen s ideálmi a víziami, ale ľudí ochotných venovať svoj čas pre komunitu a jej rozvoj. O tom je samospráva povolania.

Veríme, že zmenou vedenia komora získa konečne akceptáciu zo strany úradníkov regulátora a relevantné odpovede na otázky, návrhy či požiadavky zo strany komory budú prichádzať v kratšej ako ročnej lehote od ich preloženia. Prípadne bude aj rešpektované, že psychológov oficiálne zastupuje stavovská organizácia.

Dovoľujeme si oznámiť, že od 01.10.2023 až do zvolenia nových orgánov komory Slovenská komora psychológov nemôže vykonávať svoju činnosť, vydávať potrebné rozhodnutia a plniť svoje povinnosti určené zákonom a pod.

Kancelária komory však bude zatiaľ administratívne prijímať požiadavky.

V najbližších dňoch bude spustená naša nová web stránka komory, na ktorej tiež budete môcť nájsť potrebné informácie.

V závere nám dovoľte poďakovať za spoluprácu a podporu, ktorú sme od vás dostávali. Čas, ktorý sme komunite a jej rozvoju venovali považujeme za zmysluplný a veríme, že trend pozitívnych zmien bude pokračovať.

Mgr. Eva Klimová – prezidentka

PhDr. Jaromíra Jánošková – viceprezidentka

Slovenská komora psychológov