Rada Slovenskej komory psychológov predstavuje kandidáta pre voľby na prezidenta komory.

PhDr. Ján Grossmann, 42 r.

Má ukončené magisterské vzdelanie v odbore psychológia na Prešovskej univerzite v Prešove (2008), v roku 2009 získal titul doktor filozofie. V rokoch 2006-2007 študoval na Fakultät für Sozial-und Verhaltenswissenschaften Friedrich-Schiller Universität Jena. V roku 2012 ukončil špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia  a v roku 2017 získal oprávnenie vykonávať CPČ psychoterapia (KBT). Vzdelanie v certifikovanej pracovnej činnosti Klinická neuropsychológia dospelých (podľa legislatívy ČR) získal na Neurologickej klinike 1. LF Univerzity Karlovej v Prahe pod vedením prof. Mgr. Ondřeje Bezdíčka PhD. a doc. Mgr. Tomáša Nikolaia PhD. Hovorí plynulo anglicky a nemecky.

Odbornú prax ako psychológ vykonával od r. 2008 do 2011 v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom Predná Hora, následne pracoval ako  psychológ v zdravotníctve v ambulancii klinickej psychológie v Českej republike. Od augusta 2011  pôsobí ako  psychológ na Neurologickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine. V rokoch 2020-2023 pracoval taktiež  v Ambulancii klinickej psychológii v zdravotníckom zariadení Medmedical klinik a.s. Oščadnica. 

Odborne a výskumne sa venuje problematike Sclerosis multiplex, neurodegeneratívnym ochoreniam, psychoterapeutickej pomoci pacientom a ich rodinným príslušníkom s neurologickými problémami. Počas pandémie ochorenia COVID-19 pôsobil  ako vedúci psychologickej a duchovnej pomoci zdravotníckemu personálu na UNM v Martine. 

Je predsedom Sekcie pre neuropsychológiu v rámci Slovenskej komory psychológov. 

Od r. 2023 je členom Rady SKP.