Pravidlá odborných sekcií

Pravidlá odborných sekcií schválené Snemom Slovenskej komory psychológov

1. Odborná sekcia je poradný odborný orgán Prezídia komory, Rady komory a Snemu komory v otázkach dotýkajúcich sa príslušnej psychologickej oblasti alebo psychoterapeutickej oblasti.

2. Odborná sekcia spolupracuje s Prezídiom komory, Radou komory a Snemom komory najmä pri tvorbe strategických a metodických materiálov týkajúcich sa príslušnej psychologickej oblasti.

3. Návrhy odborných sekcií nie sú pre Prezídium komory, Radu komory a Snem komory záväzné, majú odporúčajúci charakter, odborná sekcia nemá vo vzťahu ku Slovenskej komore psychológov alebo jej orgánom rozhodovaciu právomoc.

4. Odborná sekcia nemôže iným organizáciám, orgánom štátnej a verejnej správy predkladať samostatne návrhy. Návrhy schvaľuje Prezídium komory, Rada komory alebo Snem komory podľa rozhodovacej právomoci tak, aby nenarúšali koncepciu rozvoja profesie psychológ a psychoterapeut. Návrhy iným organizáciám, orgánom štátnej a verejnej správy predkladá štatutárny orgán Slovenskej komory psychológov alebo Prezídium komory. Ku rokovaniu o návrhoch v príslušnej oblasti môže Prezídium komory prizvať zástupcu príslušnej odbornej sekcie.

5. Zaradenie do odbornej sekcie  je pre člena alebo registrovaného psychológa dobrovoľné, zaradenie eviduje Kancelária komory.

6. Status člena odbornej sekcie, pre legislatívne zakotvenú odbornú činnosť (napr. klinická, poradenská, pracovná a organizačná psychológia, psychoterapia) získava každý psychológ registrovaný v SKP s odbornou spôsobilosťou na výkon zdravotníckeho povolania podľa zákona 578/2004 Z.z. 

7. Status člena odbornej sekcie, pre odbornú činnosť, ktorá nie je zakotvená v legislatíve podľa zákona 578/2004 Z.z. získava psychológ registrovaný v SKP po podaní písomnej prihlášky a preukázaní podmienky minimálne 3-ročnej odbornej praxe v relevantných zariadeniach.

8. Status hosťa odbornej sekcie môže získať ktokoľvek po podaní prihlášky a jej schválení predsedom odbornej sekcie. 

9. Člen a hosť odbornej sekcie sa písomne môže vzdať svojho statusu člena alebo hosťa v odbornej sekcii. 

10. Rada SKP má právo zrušiť status člena alebo status hosťa v odbornej sekcii. 

11. Člen alebo hosť odbornej sekcie, ktorý sa svojho statusu člena alebo hosťa vzdal, alebo mu bol zrušený, môže status opätovne získať, po podaní písomnej prihlášky a splnení podmienok získania príslušného statusu podľa týchto pravidiel.

12. Do vedenia odborných sekcií môžu byť volení  členovia komory/registrovaní psychológovia so statusom člena odbornej sekcie.

13. Hlasovania o odborných materiáloch sa môžu zúčastňovať členovia komory/registrovaní psychológovia so statusom člena odbornej sekcie.

14. Odborná sekcia je vedená predsedom odbornej sekcie, zastupuje ho jeho zástupca (podpredseda). O predsedovi a podpredsedovi rozhodnú psychológovia/psychoterapeuti so statusom člena odbornej sekcie na základe hlasovania, pričom osoba, o ktorej prebieha hlasovanie musí získať nadpolovičnú väčšina hlasov od prítomných na hlasovaní.

15. Odborná sekcia sa stretáva a komunikuje podľa potreby; zo stretnutí, ktoré majú rozhodovací charakter je tvorená zápisnica. 

16. Za odbornú sekciu s orgánmi komory komunikuje predseda odbornej sekcie alebo poverená osoba z odbornej sekcie. 

17. V prípade potreby osobného stretnutia odbornej sekcie je k dispozícii priestor SKP, pričom disponibilitu priestoru na plánovaný termín stretnutia je nevyhnutné vopred overiť s Kanceláriou komory, aby zabezpečila termín a vstup do priestoru. 

18. V prípade potreby online stretnutia odbornej sekcie je k dispozícii platforma pre videohovory, pričom disponibilitu na plánovaný termín stretnutia je nevyhnutné vopred overiť s Kanceláriou komory, aby vytvorila prístup. 

19. V prípade stretnutia odbornej sekcie nevzniká nárok na cestovné náhrady a stratu času, ak vopred nebolo s Prezídiom komory dohodnuté inak. Akákoľvek finančná náhrada musí byť vopred písomne odsúhlasená prezidentom komory. 

20. Vytvorenie ďalších pravidiel fungovania odbornej sekcie je v právomoci odbornej sekcie. 

     

    Poznámka: Prezídium komory je oprávnené ako poradné orgány vytvoriť pracovné skupiny v oblasti pôsobenia odborných sekcií i nezávisle od odborných sekcií (napr. menovať do nich osoby, ktoré nie sú členmi odborných sekcií) alebo vytvoriť pracovné skupiny z viacerých špecializácií.