Custom Properties Search

Legislatíva2
Vzdelávanie2
Klinická psychológia2

Nová povinnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od 01.01.2021

Zákonom č. 139/2019 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 578/2004 Z.z., do ktorého boli doplnené ustanovenia § 9b až 9d týkajúce sa klinického auditu.
Podľa § 9b ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. je súčasťou systému kvality poskytovateľa zdravotnej starostlivosti aj klinický audit, ktorým je systematické preverovanie a hodnotenie dodržiavania
a) štandardných postupov na výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov (ďalej len „štandardné postupy“),
b) interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Podľa § 9b ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. ustanoví minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Týmto predpisom je vyhláška MZ SR č. 444/2019 Z.z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorá ustanovuje rozsah hodnotenia bezpečnosti pacienta u:
a) poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti
b) poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti
c) poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby
a tiež stanovuje minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta u týchto poskytovateľov.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je možné charakterizovať ako súbor pravidiel zameraných na zvyšovanie bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorý by mal byť vypracovaný v písomnej forme (s náležitosťami špecifikovanými v § 3 vyhl. č. 444/2019 Z.z.) a mal by byť poskytovateľom ambulantnej starostlivosti dodržiavaný. Od 01.01.2021 je každý poskytovateľ povinný zaviesť interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (§79 ods. 1 písm. ba) zákona č. 578/2004 Z.z.) a dodržiavať interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (§ 79 ods. 1 písm. bb) Z.z.).

V rámci klinického auditu realizovaného v súlade s § 9b – 9d zákona č. 578/2004 Z.z. bude kontrolované aj dodržiavanie interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Členom SKP bude do konca decembra 2020 zaslaný vzor špecifický pre poskytovateľov ambulantnej psychologickej starostlivosti i so vzorovými materiálmi pre zber dát, audit interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a ďalšie materiály.
Súčasne budeme informovať o už schválených Štandardných postupoch.

Prezídium SKP

Posledná úprava Nedeľa, 13 December 2020 01:33

Prihlásenie

Pre zobrazenie článkov, materiálov a dokumentov určených len pre členov SKP sa musíte prihlásiť.Tu si môžete vyžiadať zabudnuté prihlasovaci e meno a heslo.
Návrat hore