Formulár k žiadosti o stanovisko Poradného zboru SKP k štandardizácii psychodiagnostických testov na vyšetrenie vodičov v zmysle zákona č.8/2009 Z.z.

  1. Uveďte autora testu alebo distribútora s licenčnou zmluvou a dvoch nezávislých recenzentov
  2. Uveďte charakteristiky výberovej vzorky na ktorej bol test štandardizovaný a validizovaný. Test musí byť štandardizovaný pre slovenskú populáciu a jeho validita musí byť overená na populácii vodičov.
  3. Uveďte údaje, ktoré preukazujú validitu . Test musí preukázať validitu na zisťovanie tých charakteristík, na meranie ktorých je určený / Príloha č. 10 Vyhlášky MV SR č.9/2009 Z. z./
  4. Uveďte dátum poslednej štandardizácie. Štandardizácia nemôže byť staršia ako 10 rokov u výkonových testov a 15 rokov u sebavýpoveďových testov
  5. Uveďte veľkosť vzorky na akej bola validizačná štúdia vykonaná. Validizačná štúdia musí byť vykonaná na vzorke minimálne 150-300 osôb, s prihliadnutím na splnenie kriteriálnych / prediktívnych predpokladov testu.
  6. Autor alebo distribútor, ak predkladá batériu testov, musí uviesť validizačnú štúdiu pre batériu.
  7. Ak je možné použiť jednotlivé testy batérie i samostatne na účely vyšetrovania vodičov v zmysle Vyhlášky č.413/2010, je potrebné uviesť samostatnú validizačnú štúdiu.

Pozn.: Pre niektoré testy môže poradný zbor pre psychodiagnostiku povoliť prechodné obdobie maximálne 1 rok. V tomto období musí autor alebo distribútor predložiť validizačnú štúdiu k predkladanému testu.

Návrat hore