Registrácia

Registrácia v Slovenskej komore psychológov je nevyhnutná pre výkon činnosti zdravotníckeho povolania psychológ. Komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie psychológa, ak spĺňajú podmienky podľa § 33 ods. 3 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotlivé žiadosti nájdete v časti DOKUMENTY: REGISTRÁCIA DO KOMORY A ZMENY ÚDAJOV V REGISTRI


Zdravotnícke povolanie môže psychológ vykonávať:

v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia od Ministerstva zdravotníctva SR alebo príslušného samosprávneho kraja, fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe)

 • na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od Ministerstva zdravotníctva SR alebo príslušného samosprávneho kraja ako fyzická osoba, nevyhnutným predpokladom pre získanie povolenia je licencia na výkon zdravotníckeho povolania („L1B“) vydaná Slovenskou komorou psychológov
 • na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe („L1A“), tzv. slobodné povolanie.

Registrácia je i nevyhnutnou podmienkou pre:

 • zaradenie do ďalšieho postgraduálneho vzdelávania – špecializačného a certifikačného štúdia,
 • rovnako ako i pre získanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom povolaní psychológ pre niektorú zo špecializovaných činností alebo certifikovanú pracovnú činnosť.

7 krokov ako sa registrovať v komore...

 1. Oboznámte sa s Etickým kódexom psychológa.
 2. Vyplňte žiadosť o registráciu, kde vyznačíte, či máte záujem o registráciu alebo i o členstvo v komore
 3. Môžete sa stať registrovaným psychológom alebo aj členom komory. Rozdiel medzi registrovaným psychológom a členom je v službách poskytovaných komorou.
 4. Z dôvodu potreby overenia údajov a identity je preferovaná a odporúčaná osobná registrácia v komore. Ku registrácii prineste všetky potrebné prílohy (zoznam nájdete vymenovaný na tlačive, pri každej prílohe je uvedené či je povinná alebo ju predkladáte iba aj ju máte k dispozícii).

POVINNÉ:

 • doklad o odbornej spôsobilosti:

- overená kópia vysokoškolského diplomu, v prípade štúdia v zahraničí uznanie diplomu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na úrovni VŠ vzdelania v odbore psychológia (3.1.9.)

- ak máte ukončenú špecializáciu (klinická, poradenská, pracovná a organizačná psychológia) alebo certifikovanú pracovnú činnosť (psychoterapia, dopravná psychológia, liečba závislostí) predkladá sa aj overená kópia diplomu o ukončení špecializačného štúdia alebo/a osvedčenie o ukončení certifikovanej pracovnej činnosti, v prípade štúdia v zahraničí uznanie dokladu o absolvovaní štúdia Ministerstvom zdravotníctva SR (overená kópia)

  - potvrdenie od aktuálneho zamestnávateľa ( musí ísť o zdravotnícke zariadenie alebo poskytovateľa zdr. starostlivosti) – originál (pozor, potvrdenie musí mať aktuálny dátum, komora neakceptuje ako potvrdenie prac. zmluvu). V prípade, že žiadate s registráciou o vydanie licencie, na ktorej základe budete vykonávať zdravotnícke povolanie prikladáte i žiadosť o vydanie licencie a miesto potvrdenia zamestnávateľa čestné prehlásenie, že po získaní licencie budete pracovať ako zdravotnícky pracovník, doklad doložíte následne po vydaní povolenia na prevádzkovanie zdrav. zariadenia

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci bezúhonnosť – originál

CUDZINEC, KTORÝ NIE JE OBČANOM SR - predkladá všetky vyššie vymenované doklady, pričom originály dokladov musia byť preložené prekladateľom zapísaným v zozname prekladateľov SR.

NEPOVINNÉ:

 • potvrdenie vzdelávacej inštitúcie o zaradení do ďalšieho vzdelávania (predkladá sa, iba ak je žiadateľ zaradený do špecializačného štúdia)

5. Vyplnenú žiadosť so všetkými požadovanými prílohami zašlite na adresu Slovenskej komory psychológov. Urobte tak včas, nakoľko Vašu žiadosť schvaľuje prezídium komory, ktoré zasadá spravidla jeden krát v mesiaci.

6. Pokiaľ žiadate i o členstvo, nezabudnite túto skutočnosť vyznačiť v žiadosti o registráciu a vyplňte podklady – informácie o Vás, ktoré zverejníme na stránke komory a budú dostupné verejnosti.

7. Po schválení Vašej registrácie v komore Vám zašleme potvrdenie o registrácii (v prípade žiadosti o členstvo i potvrdenie o zápise do zoznamu členov komory) a na základe faktúry od komory zaplatíte príslušný zákonom stanovený jednorázový poplatok za registráciu a rovnako i poplatok za vedenie registra pre príslušný kalendárny rok. Pokiaľ ste požiadali o členstvo, zašleme Vám rozhodnutie o zápise do zoznamu členov a na základe faktúry zaplaťte členský príspevok podľa aktuálneho cenníka komory. Poplatok neplatíte vopred, až na základe predpisu (faktúry) od komory.


Informácia pre cudzincov - ovládanie slovenského jazyka:

V prípade, že chcete vykonávať zdravotnícke povolanie psychológa v Slovenskej republike, podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je jednou z podmienok výkonu zdravotníckeho povolania ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania.

Ministerstvo zdravotníctva SR podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov overuje ovládanie štátneho jazyka u cudzinca, ktorý má záujem vykonávať zdravotnícke povolanie na území SR.

Ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon zdravotníckeho povolania Ministerstvo zdravotníctva SR overí skúškou až po vydaní rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie (vysokoškolského diplomu) Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Notársky overenú kópiu dokladu o úspešnom overení znalosti slovenského jazyka je potrebné predložiť Slovenskej komore psychológ so žiadosťou o registráciu.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR:

http://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-statny-jazyk

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Zákon č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií zavádza dvojstupňový model uznávania na výkon regulovaného povolania (doklady o vzdelaní a odborná kvalifikácia).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní je príslušným orgánom pre uznávanie dokladov o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania (vysokoškolské diplomy, absolventské diplomy, vysvedčenia o maturitnej skúške a vysvedčenia o záverečnej skúške) a zároveň príslušným orgánom pre uznanie odbornej kvalifikácie pre zdravotníckych pracovníkov.

Formulár žiadosti, spolu s predpísanými dokladmi o vzdelaní môžete nájsť na internetovej stránke príslušného ministerstva: http://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/

Pre uznanie dokladov o odbornej kvalifikácii – postgraduálne vzdelávanie (príprava na výkon práce v zdravotníctve, špecializačné štúdium, certifikovaná pracovná činnosť) potrebných na výkon regulovaného povolania sa prosím obráťte na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky:

http://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-uznavanie-dokladov

Upozornenie:

Pokiaľ chcete na území Slovenskej republiky vykonávať regulované povolanie je potrebné požiadať o uznanie vzdelania i napriek tomu, že je uzatvorená bilaterálna dohoda medzi SR a ČR, nakoľko táto neplatí na uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií na výkon regulovaného povolania (článok 1 predmetnej dohody).

Ukončenie alebo pozastavenie registrácie

V prípade, že chcete zrušiť registráciu v komore z dôvodov vymedzených v § 63b zákona 578/2004 Z.z., je potrebné o to požiadať písomne na základe žiadosti o ukončenie registrácie, ktorú je potrebné preukázateľne doručiť do komory (prostredníctvom poštovej zásielky, odporúčame zaslať doporučene). Komora neakceptuje telefonické nahlásenie ukončenia registrácie, rovnako nepodpísané žiadosti zaslané prostredníctvom e- mailu, nakoľko nie je jednoznačne preukázateľný odosielateľ. V žiadosti je potrebné uviesť dôvod ukončenia registrácie.
V prípade, že chcete zrušiť dočasne pozastaviť registráciu v komore z dôvodov vymedzených v § 63a zákona 578/2004 Z.z. je potrebné rovnako zaslať písomnú žiadosť.

Zmena údajov v registri

Psychológ ako zdravotnícky pracovník je povinný komore oznamovať podľa § 80 ods. 1, písm. c ) zákona č. 578/ 2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov vedených v registri psychológov preukázateľnou formou. Úkon zmeny údajov je spoplatnený administratívnym poplatkom. Žiadosť psychológ predkladá na príslušnom tlačive.

Jednotlivé žiadosti nájdete v časti DOKUMENTY: REGISTRÁCIA DO KOMORY A ZMENY ÚDAJOV V REGISTRI

Návrat hore