Stanovisko k postupom zverejnenia otvoreného listu Klubu poradenských psychológov pri SKP

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Rada Slovenskej komory psychológov ma na svojom zasadnutí 24. 8. 2013 zaviazala vyjadriť nesúhlasné stanovisko s postupom zverejnenia otvoreného listu Klubu poradenských psychológov pri SKP bez predchádzajúceho prerokovania obsahu orgánmi SKP. Iniciatíva je v rozpore s aktuálne prebiehajúcimi aktivitami SKP, ktoré SKP realizuje s orgánmi štátnej správy /MZ SR, MŠ SR MPSVaR SR a ďalšie/ pri riešení daného problému. Text listu sa nachádza na stránke http://www.ekoforum.sk/peticia/otvoreny-list-k-vykonu-povolania-psycholog-uplne-znenie


Teraz trochu podrobnejšie a osobnejšie. Hoci som vedel, že Klub poradenských psychológov pracuje na Otvorenom liste...trochu som predpokladal, že skôr než sa táto vec dostane von, tak o tom budeme spolu diskutovať. Nestalo sa tak. Na druhej strane po stretnutí s Ivanom Valkovičom som pochopil, že objavenie sa Otvoreného listu... na internete ešte neznamená, z pohľadu tvorcov, jeho zverejnenie, ale priestor na pripomienkovanie (žiaľ nenašiel som spôsob ako priamo na internete pripomienku poslať). V poriadku, no aj o tom sa dalo hovoriť dopredu. Práve toto stretnutie mi ešte viac potvrdilo môj pôvodný postoj a tým je, „skúsme spolu komunikovať, ale neodovzdávajme si odkazy cez internet" (už chápem, keď sa politici nechcú dohadovať cez médiá).

Ja osobne nevnímam, že by tato iniciatíva bola v rozpore s aktivitami SKP, skôr mohla byť pred svojim zverejnením predstavená aj Rade SKP a mohli sme postupovať spoločne. Toľko asi k postupu. Teraz k samotnému obsahu. Tam v podstate v mnohom zastávam súhlasné stanovisko okrem jednej pripomienky. Tu je: v navrhovaných riešeniach, je v prvom bode spomenutá alternatíva zriadenia samostatnej komory pre mimozdravotnícke rezorty. Túto aktivitu by som považoval za krok späť. Som toho názoru, že ak má mať komora zmysel, tak hľadajme cesty, aby bola jedna. Chápem, že je to ťažšia cesta, ale aj akosi symbolicky sa domnievam, že ľahké riešenia nám dlhodobo nepomôžu.

Budem rád keď nájdeme spôsob ako vzájomne spolupracovať ak je na to vôľa.

Mgr. Martin Miler

Prezident Slovenskej komory psychológov

Návrat hore