Orgány SKP

Orgány komory sú volené snemom komory každé štyri roky.

Snem Slovenskej komory psychológov – najvyšší orgán komory

Prezídium SKP

Mgr. Eva Klimová - prezidentka

PhDr. Jaromíra Jánošková - viceprezidentka

Rada SKP - riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami Snemu Slovenskej komory psychológov:

Mgr. Eva Klimová

PhDr. Jaromíra Jánošková

Mgr. Dávid Gonda

Mgr. Lenka Haferníková, MBA

Mgr. Marián Huštaty

Mgr. Štefan Vanko, PhD.

Kontrolný výbor SKP - kontrolný orgán komory

Mgr. František Nociar

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Mgr. Martina Bottová

Mgr. Norbert Uhnák

Ivica Uhríková, MSc.

Disciplinárna komisia SKP - etický a disciplinárny orgán komory

PhDr. Mgr. Alena Heřmánková

PhDr. Hana Ščibranyová

PhDr. Iveta Šefarová, PhD.

Mgr. Petra Zemanová

PhDr. Miroslava Bruncková