Aktuálne dianie v oblasti legislatívy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia

chceme Vás informovať o aktuálnom dianí, ktoré sa nás dotýka. Ide hlavne o zmeny v legislatíve, ktoré nešťastným spôsobom menia doterajší stav a existenčne nás ohrozujú. V kooperácii s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS rokujeme s kompetentnými ľuďmi v NR SR a tiež na MZ SR, opakovane vyvolávame stretnutia a poukazujeme na tieto zmeny. Súčasťou našej práce, okrem týchto opakovaných rokovaní, sú aj ďalšie aktivity ako upozornenie viacerých ústavných činiteľov na rozpory a v legislatíve (premiér, minister MZ SR, predseda Výboru pre zdravotníctvo NR SR, štátny tajomník MZ SR...).

Po novelizácii zákona 578/2004 Z.z. sa do jeho prílohy dostal zoznam špecializovaných ambulancií (od 1. 7.2014). V tomto zozname je pre psychologickú činnosť uvedená len ambulancia klinickej psychológie. To o čom rokujeme a čo žiadame je, aby do prílohy špecializovaných ambulancií boli zaradené ambulancie poradenskej a pracovno-organizačnej psychológie.

Ďalším nešťastným krokom MZSR, bolo prijatie Vyhlášky č. 315/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). Do vyhlášky totiž bola doplnená príloha, ktorá vymedzuje ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Pre prax dopravných psychológov je smerodajné ustanovenie bodu č. 39 prílohy vyhlášky, ktoré znie:

„Ambulancia klinickej psychológie je určená na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická psychológia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ. V ambulancii klinickej psychológie sa môže v rámci poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť:

  1. v certifikovanej pracovnej činnosti drogové závislosti psychológom s profesijným titulom klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí, alebo

  2. v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.“

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, súčasne novelizovaná legislatíva neumožňuje výkon certifikovanej činnosti dopravná psychológia v špecializovanej ambulancii klinického psychológa. To môže spôsobovať problém v prvom rade v tom smere, kde sa má takáto činnosť vykonávať. Ďalším problémom je ohrozenie odborných činností, ktoré dopravný psychológ vykonáva podľa osobitných predpisov (napr. cestný zákon – dopravný psychológ overuje psychickú spôsobilosť napr. pri zadržaní vodičského preukazu). Podľa týchto predpisov a ich vykonávacích predpisov pritom dopravný psychológ pracuje aj so zdravotnou dokumentáciou, teda tieto predpisy naďalej predpokladajú, že dopravný psychológ je zdravotnícky pracovník poskytujúci zdravotnú starostlivosť. Novelizácia zákona o poskytovateľoch a vyššie uvedená vyhláška tak spôsobujú zmätok v legislatívnom postavení dopravných psychológov.

Náš návrh je aby s dodaného bodu 39 doplnilo písmeno c):


  1. v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia psychológom s profesijným titulom klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia.“

Medzi ďalšie veci, o ktorých rokujeme a sú náplne a štandardy jednotlivých špecializácii (klinický, poradenský, pracovno-organizačný psychológ). Tieto štandardy sme vypracovali a doručili na MZ SR, aby boli jasné hranice ale aj spoločné oblasti pôsobenia týchto špecializácii. Nevidíme totiž žiadny racionálny dôvod na „separovanie“ psychológov na kategórie tých, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť a ktorí ju neposkytujú. Ako vidieť na príkladoch, aj u poradenských a pracovných psychológoch totiž priamo dochádza k ovplyvňovaniu zdravia osôb (zdravia v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti ako aj definície WHO), smerom k jeho navráteniu či zlepšeniu. Naviac, za zdravotníckeho pracovníka považuje psychológa (bez špecializačného delenia aj § 27 ods. 2 zákona o poskytovateľoch)

Bojujeme aj proti snahám MZ SR o vylúčenie alebo oklieštenie psychológie ako zdravotnej starostlivosti, čo považujeme za neodborné stanovisko príslušných úradníkov. Zároveň sme proti návrhu MZ SR aby sa psychológia dostala pod živnosť a teda preč zo systému zdravotnej starostlivosti, čo by bolo v rozpore s doterajšou praxou, medzinárodnými štandardami a aj proti „zdravému rozumu“. V prípade ak MZ SR nebude akceptovať naše požiadavky budeme nútení vyvinúť aj iné spôsoby nátlaku – sťažnosti na postup MZ SR a jeho úradníkov, žaloby na súdoch, obrátenie sa na medzinárodné organizácie a právne inštitúcie.

Našou ďalšou činnosťou na najbližšie obdobie bude opätovné stretnutie s kompetentnými ľuďmi na MZ SR. Tiež budeme rokovať so zástupcami Ministerstva vnútra SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ministerstva spravodlivosti SR prípadne ďalšími dotknutými rezortami, ktorých sa momentálna legislatívna úprava dotýka. Predložíme MZ SR postoj hlavnej odborníčky pre psychológiu k danej veci.

Naša prosba voči Vám spočíva aj v tom aby ste podporili naše úsilie, nielen prostredníctvom svojich kontaktov medzi ľuďmi, ktorí môžu niečo ovplyvniť (politici, ministerskí úradníci...), ale aj vlastnými stanoviskami a príp. sťažnosťami na MZ SR – lebo podľa nás v demokracii platí – „vox populi, vox dei“.


Za SKP

Štefan Vanko, Martin Miler