Zoznam registrovaných psychológov a vydaných licencií

Slovenská komora psychológov pripravuje novú stránku, na aktuálnej web stránke zoznam psychológov nie je dostupný.

Register psychológov vedie kancelária komory, aktualizuje sa spravidla ku 1. dňu v mesiaci. Zoznam členov komory nájdete na:
http://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userslist&listid=2&Itemid=365

V prípade, že je potrebné overiť informácie o psychológovi, držbu licencie (registrácia v komore neznamená povinnosť mať vydanú licenciu), zašlite komore žiadosť podľa ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám o overenie tejto skutočnosti. Rozsah poskytovania informácií je definovaný i zákonom 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zo žiadosti o poskytnutie informácií musí byť podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosť možno zaslať písomne na adresu komory, elektronickou poštou na mail: skp.kancelaria@gmail.com

Poznámka:

Psychológ, ktorý nie je uvedený v registri psychológov vedenom Slovenskou komorou psychológov, nie je aktuálne evidovaný v registri psychológov vedenom Slovenskou komorou psychológov, čo však nevylučuje registráciu v minulosti a ani výkon činnosti psychológa v inom rezorte ako zdravotníctvo.

Psychológovia - súdni znalci

Znalecká činnosť v odbore psychológia je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených najmä v zákone č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov.

Agenda súdnych znalcov je riadená Ministerstvom spravodlivosti SR, Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti a nespadá do kompetencie Slovenskej komory psychológov.

V prípade otázok a podnetov na činnosť alebo správnosť postupu súdnych znalcov v odbore psychológia sa obráťte na Ministerstvo spravodlivosti SR:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Znalci/Uvod.aspx

Podnety, ktoré sa dotýkajú znaleckej činnosti a ktoré nie je Slovenská komora psychológov oprávnená riešiť komora zašle späť iniciátorovi podnetu.


Podávanie podnetov a sťažností

Slovenská komora psychológov je oprávnená riešiť výhradne podnet/sťažnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti psychológom - poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je členom komory.

Podnet na psychológa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, registrovaného v komore, ktorý nie je členom komory rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Podnety je potrebné zaslať na:

Slovenská komora psychológov

Odborárske námestie 3

811 07 Bratislava

Komora pri vybavovaní sťažností postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a v znení zákona č. 289/2012 Z.z. a rieši iba sťažnosti, ktoré spĺňajú legislatívou stanovené formálne náležitosti.