Sústavné vzdelávanie - informácie

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v povolaní psychológ upravuje § 42 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý definuje povinnosť psychológa ako zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať.

Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie.

Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania (špecializačné štúdium, certifikačná príprava, ...) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita, ktorú Slovenská komora psychológov môže zaradiť do zoznamu vzdelávacích aktivít akceptovaných komorou ako súčasť sústavného vzdelávania.

Hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - psychológov vykonáva Slovenská komora psychológov, ktorá priebežne sleduje a hodnotí aj úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít podľa § 42 zákona 578/2004 Z.z. Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania je pre registrovaných psychológov vo výške 10 eur a je príjmom komory, pre riadneho člena komory je hodnotenie sústavného vzdelávania bezplatné (zahrnuté v členskom poplatku).

Hodnotenie sústavného vzdelávania podľa Vyhlášky č. 74/2019 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, účinnej od 15.03.2019:

 • Podľa novej vyhlášky (č. 74/2019 Z.z.) - hodnotenia sústavného vzdelávania, ktorým lehota začala plynúť od 01.03.2014, ukončenie 28. februára 2019 a neskôr (výklad vyhlášky nájdete ďalej).

 • Podľa pôvodnej vyhlášky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky č. 187/2006 Z. z., vyhlášky č. 114/2007 Z. z. a vyhlášky č. 616/2007 Z.z. - hodnotenia sústavného vzdelávania, ktorým lehota začala plynúť do 28.02.2014 (vrátane), ukončenie najneskôr 27. februára 2019. Pri tomto hodnotení (podľa vyhlášky 366/2005 Z.z.) psychológ:
  • pokiaľ nemá špecializáciu: dokladuje 50 kreditov fotokópiami potvrdení o absolvovaní vzdel. aktivity s uvedením kreditov (alebo iných aktivít, za kt. sú pridelené kredity)
  • pokiaľ má špecializáciu: dokladuje 50 kreditov za každú špecializáciu, ktorú mal najneskôr v príslušnom hodnotiacom období ukončenú (za certif. prac. činnosť sa kredity započítavajú do špecializácie, nehodnotia sa samostatne), a to fotokópiami potvrdení o absolvovaní vzdel. aktivity s uvedením kreditov (alebo iných aktivít, za kt. sú pridelené kredity)
  • každý psychológ predkladá čestné prehlásenie o praxi (uvádza sa zamestnávateľ, doba výkonu povolania u zamestnávateľa + každá špecializácia, pokiaľ ich má viacero) – komora započítava 50 kreditov za výkon povolania pri každej špecializácii, v prípade, že nepredložíte, komora si ho vyžiada
  • každý psychológ dokladuje 2x/ hodnotiace obdobie absolvovanie kurzu neodkladnej podpory životných funkcií

Od roku 2016 doklady preukazujúce sústavné vzdelávanie zasiela psychológ do komory poštou, nie je možný vstup do registra.


Princípy hodnotenia podľa novej vyhlášky č. 74/2019:

 • Psychológ ako iný zdravotnícky pracovník preukazuje pre hodnotenie sústavného vzdelávania kredity, za hodnotiace obdobie je povinný získať najmenej 50 kreditov (kredity sa spočítavajú za výkon povolania, všetky špecializácie a certifikované činnosti spolu, psychológ sa vzdeláva najmä v tej odbornej oblasti, ktorú prevažne vykonáva),
 • Kredit je jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania. Pridelenie kreditov určuje Príloha k vyhláške č. 74/2019 Z. z. (rozpis nájdete ďalej), pričom:
  • minimálne 40 kreditov musí získať za vzdelávanie na rozvoj odborných vedomostí a zručností v povolaní psychológ,
  • maximálne 10 kreditov môže psychológ získať za vzdelávacie aktivity na sústavný profesionálny rozvoj zručností sú zamerané najmä na vedecký rast, technický rast (IT – napr. školenia e - zdravie), etický rast, osvojovanie si znalostí právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania psychológ, tréning komunikačných zručností, oblasť elektronického zdravotníctva a na inovácie, ktoré prispievajú ku kvalitnému, bezpečnému a efektívnemu výkonu zdravotníckeho povolania, pričom musí ísť o akreditované študijné programy alebo komorou schválené neakreditované vzdelávacie aktivity,
 • kredity nemožno získať za vzdelávaciu aktivitu zameranú na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky, dietetickej potraviny, doplnkového sortimentu alebo iného sortimentu lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok
 • Hodnotenie je realizované v pravidelných 5 ročných cykloch počítaných odo dňa registrácie zdravotníckeho pracovníka. Pri pozastavení/zrušení registrácie sa čas pozastavenia/zrušenia registrácie do hodnotenia nezapočítava a hodnotiace obdobie sa predlžuje o tento čas. Pokiaľ registrácia bola obnovená až po uplynutí štyroch rokov odo dňa dočasného pozastavenia registrácie/zrušenia registrácie, hodnotené obdobie sa počíta odo dňa obnovenia registrácie
 • Ak psychológ za hodnotené obdobie získa viac kreditov ako 50, do nasledujúceho hodnotiaceho obdobia sa prenáša max. 20% kreditov, teda max. 10.
 • Sústavné vzdelávanie psychológa sa hodnotí výsledkom hodnotenia „nesplnil“, ak za hodnotené obdobie nezískal 50 kreditov (ďalší postup je podľa zákona 578/2004 Z.z.)
 • Pokiaľ psychológ vykonáva i iné zdrav. povolanie (napr. lekár), hodnotenie vykoná i iná stavovská organizácia združujúca príslušné povolanie
 • UPOZORŇUJEME, že kontrolu sústavného vzdelávania je oprávnená realizovať iba komora (nie záujmové združenia psychológov)

Povinnosti zdravotníckeho pracovníka:

 • absolvovať vzdelávanie alebo iné aktivity (publikačná a vedecká činnosť, pedagogická činnosť a pod.) v stanovenom rozsahu kreditov,
 • sledovať obdobie pre hodnotenie sústavného vzdelávania a predkladať stavovskej organizácii doklady o absolvovaní vzdelávacích aktivít s pridelenými kreditmi podľa určeného postupu (aktuálny postup: najneskôr do 15 dní po ukončení hodnotiaceho obdobia zaslať kópie dokladov preukazujúcich sústavné vzdelávanie poštou),
 • absolvovanie kurzu neodkladnej obnovy životných funkcií nie je aktuálne definované vo vyhláške, legislatívna úprava je v procese tvorby na MZ SR, zatiaľ vychádzame z doterajšej praxe, že kurz bude pravdepodobne potrebné absolvovať 2x za hodnotiace obdobie.

Oprávnenia stavovskej organizácie - komory:

 • vyhodnocovať sústavné vzdelávanie,
 • ak sú pri hodnotení vzdelávania pochybnosti, možno u organizátora vzdelávacej aktivity overiť údaje o podrobnom obsahu, rozsahu a cieli vzdelávacej aktivity, na ktorej sa zdravotnícky pracovník zúčastnil,
 • vystaviť predpis na platbu za hodnotenie - hodnotenie sústavného vzdelávania je spoplatnené podľa zákona 578/2004 Z.z. (člen nbez poplatku - zahrnuté v rámci členského poplatku, registrovaný psychológ 10 EUR/ hodnotenie 1 obdobia).


Kredity sú u iných zdravotníckych pracovníkov v povolaní psychológ získavané nasledovne:

Podľa § 2 ods. 8 vyhlášky 74/2019 Z. z. a Prílohy k vyhláške č. 74/2019 Z. z.


LEGENDA:
NVA - jednorazová neakreditovaná vzdelávacia aktivita (zaradenie do zoznamu vzdel. aktivít, ktorým sú pridelené kredity, schvaľuje stavovská organizácia na požiadanie organizátora vopred pred realizáciou vzdel. aktivity)
AŠP – akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania (akredituje MZ SR)
SÚV – sústavné vzdelávanie

ZVYŠOVANIE VZDELANIA

Popis

Počet kreditov

Poznámka

Špecializačné štúdium

10*/rok

*20 % z ustanoveného počtu kreditov (50) za
každý rok absolvovania špecializačného štúdia počas hodnoteného obdobia,

Certifikovaná pracovná činnosť

5*/polrok

*10 % z ustanoveného počtu kreditov (50) za každý polrok absolvovania certifikačnej prípravy počas hodnoteného obdobia.


VZDELÁVACIE AKTIVITY

Typ vzdelávacej

aktivity

rola

Počet kreditov

Poznámka

Za každých 60 min.

Viac dňová aktivita

Trvanie
8-23 hodín

Trvanie
24-39
hodín

Trvanie
40 hodín a viac

Jednorazová neakreditovaná vzdelávacia aktivita (NVA) konaná v SR alebo zahraničí

účastník

1

Max. 8/ 1 deň

najmä seminár, workshop, konferencia, kongres, sympózium, odborná panelová diskusia, aktualizačný kurz, inovačný kurz, tréning alebo stáž v zdravotníckom zariadení alebo na pracovisku orgánu
verejného zdravotníctva

účastník komore predkladá osvedčenie/diplom/potvrdenie

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania (AŠP)

absolvent

8

16

24

Za úspešné absolvovanie kreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania.

Absolvent komore predkladá osvedčenie/ diplom o absolvovaní.


AUTODIDAKTICKÉ TESTY

Popis

Počet kreditov

Poznámka

Úspešnosť riešenia

91% až
100 %

80 % až 90 %

úspešné riešenie autodidaktického testu

2

1

*ak:
- mal autodidaktický test najmenej 10 otázok,
- nebol zameraný na prezentáciu lieku, zdrav. pomôcky alebo dietetickej potraviny
- bol vytvorený z odbornej vedeckej prednášky v trvaní najmenej 25 minút alebo odborného vedeckého textu najmenej v rozsahu 3 strán, ktorý prešiel odbornou recenziou najmenej 2 rcenzentmi; alebo ak bol autodidaktický test súčasťou NVA alebo AŠP (viď legenda)

účastník komore predkladá potvrdenie o absolvovaní testu
s vyznačením dosiahnutej úspešnosti riešeniaPREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ

Popis

Počet kreditov


Poznámka
Komore prednášajúci predkladá potvrdenie organizátora vzdelávacej aktivity s vyznačením pridelených kreditov

V slovenskom jazyku

V cudzom jazyku

autor

spoluautor

autor

spoluautor

Prednášková činnosť
na NVA

5

3
(max. 2)

15

10
(max. 2)

Iná ako celoslovenská alebo medzinárodná úroveň (menší rozsah akcie, napr. krajská, miestna, okresná)

Prednášková činnosť
na NVA na celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni

10

3
(max. 2)

15

10

(max. 2)

Komore prednášajúci predkladá potvrdenie organizátora vzdelávacej aktivity s vyznačením pridelených kreditov


PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ A TVORBA VÝUČBOVÝCH POMÔCOK

Popis

Počet kreditov

Poznámka

prednášajúci
resp. autor

spoluautor

Pedagogická činnosť v rámci teoretickej výučby alebo praktickej výučby v

 • AŠP na získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,
 • akreditovanom špecializačnom študijnom programe,
 • akreditovanom certifikačnom študijnom programe,
 • akreditovanom študijnom programe SÚV

50%*

* z za jeden rok preukázaného
vykonávania pedagogickej
činnosti alebo garantovania
študijného programu v pre
príslušné zdravotnícke povolanie
najviac však 50 % z ustanov. počtu kreditov pre príslušné zdrav. povolanie
Je akceptovaných max. 25 kreditov
za pedagogickú činnosť za hod.
obdobie. Komore prednášajúci predkladá potvrdenie vzdelávacej inštitúcie o pedagog. činnosti (dátumy a časový rozsah), kredity prideľuje komora.

Pedagogická činnosť v rámci NVA

10/ 1 deň

najviac však 50 % z ustanoveného
počtu kreditov pre príslušné
zdravotnícke povolanie.
Je akceptovaných max. 25
kreditov za pedagogickú činnosť
za hodnotiace obdobie. Komore prednášajúci predkladá
potvrdenie vzdelávacej inštitúcie
o pedagog. činnosti (dátumy
a časový rozsah), kredity
prideľuje komora.

vytvorenie schválenej výučbovej pomôcky v rámci teoretickej výučby alebo praktickej výučby v akreditovanom študijnom programe na získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

20

10

Komore prednášajúci predkladá
potvrdenie vzdelávacej inštitúcie
o schválení výučbovej pomôcky
(vymedzenie + určenie či ide
o autora/spoluautora), kredity
prideľuje komora.


VEDECKO – VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Popis

Počet kreditov

Poznámka

riešiteľ
resp. autor

riešiteľ
resp.
spoluautor

predloženie výsledkov tvorivej vedeckej a výskumnej činnosti z oblasti teoretických základov konkrétneho zdravotníckeho povolania podložených recenzným alebo oponentským posudkom

30

20

Dokladovanie komore sa rieši individuálnePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ODBORNÉHO TEXTU V LISTINNEJ PODOBE ALEBO V ELEKTRONICKEJ PODOBE

Popis

Počet kreditov

Poznámka

V slovenskom jazyku

V cudzom jazyku

autor

spoluautor

autor

spoluautor

odborný článok v národnom periodiku vydávanom na Slovensku

10

5


Komore autor predkladá dôkaz o publik. činnosti (kópia publ. textu, abstrakt) alebo čestné prehlásenie o publikovaní s uvedením názvu a informácií o spôsobe publikácie

odborný článok v medzinárodnom periodiku vydávanom na Slovensku alebo v zahraničí

30

20

30

20

monografia

50

20

80

50

učebnica, skriptum alebo učebný text

50

20

80

50

abstrakt práce

5

3

10

5

poster s odbornou tematikou prezentovaný na NVA

10

5

15

10

Komore autor predkladá potvrdenie organizátora vzdelávacej aktivity s vyznačením pridelených kreditov

tvorba publikovaného štandardného diagnostického, preventívneho alebo terapeutického postupu alebo iného odborného štandardu

30

15

iným odborným štandardom je aj odborný štandard, ktorý upravuje preventívny alebo terapeutický postup v oblasti vojenského zdravotníctva

Komore autor predkladá potvrdenie vedúceho prac. skupiny/MZ SR s vymedzením či ide o autora alebo spoluautora

tvorba publikovaného akreditovaného študijného programu pre zdravotníckych pracovníkov vrátane e-learningového programu

30

15

publikovaný e-learningový študijný program nesmie byť zameraný na prezentáciu lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny!

Komore autor predkladá potvrdenie vedúceho prac. skupiny/MZ SR s vymedzením či ide o autora alebo spoluautora

recenzovanie, revidovanie alebo oponovanie odborného článku, učebnice, skripta, monografie, zborníka alebo odborného štandardu vrátane vzdelávacieho štandardu

10

Komore autor predkladá dôkaz o činnosti alebo čestné prehlásenie o aktivite

zostavovanie, odborné garantovanie, odborné editovanie alebo revidovanie odborného národného periodika, monografie alebo iného média v slovenskom jazyku

20

Komore autor predkladá čestné prehlásenie o aktivite

zostavovanie, odborné garantovanie, odborné editovanie alebo revidovanie odborného medzinárodného periodika, monografie alebo iného média v cudzom jazyku

50

Komore autor predkladá čestné prehlásenie o aktivite


VÝKON POVOLANIA PSYCHOLÓG U PROFESIONÁLNEHO VOJAKA

Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie v štátnej službe profesionálneho vojaka, sa na účely hodnotenia vzdelávania započítajú aj kredity za špecifické vzdelávacie aktivity týkajúce sa výkonu zdravotníckeho povolania v štátnej službe profesionálnych vojakov.

Výkon povolania v štátnej službe profesionálneho vojaka počas plnenia úloh mimo územia SR

11 kreditov/ za každý mesiac výkonu zdrav. povolania
psychológ

Komore psychológ predkladá potvrdenie MO SR.Užitočné linky - poskytovanie prvej pomoci:

https://www.minv.sk/?Zasady_poskytovania_prvej_pomoci

Posledná úprava Nedeľa, 29 December 2019 09:57