Znalecká akadémia 2024 a Znalecké minimum

Organizátor: Ústav pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii      

Schválené:   Ministerstvom spravodlivosti SR a Slovenskou komorou psycholóv  (kreditované podujatie)

 

ODBORNÉ MINIMUM 2024  pre budúcich znalcov

27.– 31. mája 2024 Bratislava

Forma: vzdelávania kombinovaná (dištančne, aj prezenčne v Bratislave)

  • Cieľová skupina: uchádzači o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR. 
  • Požadované vstupné vzdelanie: úplné ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore, určené najmä odborom medicína a/alebo psychológia. 
  • Forma výučby: kurz prebieha formou prednášok, diskusií a riešenia prípadových štúdií.
  • Profil absolventa: absolvent pozná platnú a účinnú právnu úpravu spojenú s výkonom znaleckej činnosti a vie v nej obsahujúcu reguláciu aplikovať na svoje konanie. Absolvent sa oboznámi aj so základnými princípmi znaleckej činnosti v odboroch psychológia a zdravotníctvo a farmácia, so zameraním na odvetvie psychiatria. Po splnení ostatných podmienok pre zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR má absolvent vedomosti, zručnosti a kompetencie pôsobiť ako znalec v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy spojenej s výkonom znaleckej činnosti.

Poplatok za kurz Odborné minimum je 400 Eur, pričom súčasťou poplatku je aj účasť na Znaleckej akadémii.

 

ZNALECKÁ AKADÉMIA V PSYCHOLÓGII A PSYCHIATRII – 5. ročník

31. mája 2024 v Bratislave

Obsahové zamerania: problematika výsluchu znalca – forma prípadových simulácií za avízovanej účasti  sudcu, prokurátora a advokáta.

Poplatok za účasť na Znaleckej akadémii je 70 Eur. V prípade účasti na Odbornom minime je účasť na znaleckej akadémii zahrnutá v poplatku za Odborné minimum.

 

Viac o programe podujatí nájdete na webovej stránke Ústavu: www.uzcpp.sk  

Na obe podujatia sa možno prihlásiť na e-mailovej adrese Ústavuinfo@uzcpp.sk

Po obdržaní prihlášky Vám budú zaslané ďalšie informácie a pokyny k účasti na uvedených podujatiach.