Správne vedenie zdravotnej dokumentácie

Autorky: PhDr. Veronika Gomolčáková, PhD.; MUDr. Andrea Grolmusová; Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Až 40% nesprávne vedenie ZD

 • Chýbajú dôležité a základné údaje (objektívny nález, vitálne funkcie, podaný liek, dátum, čas)
 • Spisy sú nečitateľné

Účel vedenia ZD

 • Záznam o zdravotnom stave osoby
 • Kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Právna ochrana poskytovateľa

Zdravotná dokumentácia

 • Súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním ZS
 • Neoddeliteľná súčasť poskytovanie ZS

Za vedenie ZD zodpovedá poskytovateľ

  Vedie sa jednotne, minimálne v rozsahu a spôsobom stanoveným
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o ZS, službách súvisiacich s poskytovaním ZS
 • Odborným usmernením MZ SR

Formy vedenia ZD

 • Písomná forma
 • Elektronická forma so zaručeným elektronickým podpisom

ZD vedie

 • Všeobecný lekár - ako celok
 • Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník v rozsahu ním poskytovanej ZS

Zdravotná dokumentácia

  Obsahuje:
 • osobné údaje osoby
 • údaje o poučení / spôsob, obsah, odmietnutie
 • údaje o informovanom súhlase / odmietnutie, dovolanie
 • údaje o ochrane osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečbe
 • údaje o rozsahu poskytnutej ZS
 • údaje o službách súvisiacich s poskytovaním ZS
 • údaje o dočasnej PN a pre chorobu a úraz
 • epidemiologicky závažné skutočnosti
 • identifikačné údaje ZP
 • identifikačné údaje poskytovateľa (meno, priezvisko, odtlačok pečiatky, podpis)

Zápis do ZD

 • Dátum a čas zápisu
 • Zápis musí byť pravdivý a čitateľný
 • Oprava zápisu v ZD sa vykonáva novým zápisom zdrav. pracovníka, ktorý vykonal pôvodný zápis
  • dátum opravy
  • znenie opravy
  • identifikácia zdrav. pracovníka, ktorý opravu vykonal
 • pôvodný zápis musí byť čitateľný

Poučenie

 • O účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia ZS, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia ZS.
 • Poskytnuté informácie týkajúce sa zdravotného stavu a zdravotníckych služieb umožňujú pacientovi aktívnu spluúčasť pri rozhodovaní o jeho zdraví.

Poskytnutie informácií pred výkonom a liečbou

 • Zrozumiteľné
 • Ohľaduplné
 • Bez nátlaku
 • Primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu poúčanej osoby
 • S možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas

Informovaný súhlas

 • Preukázateľný súhlas s poskytnutím ZS, ktorému predchádza poučenie
 • Písomná forma sa vyžaduje:
 • pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej, alebo lokálnej anestéze
 • pri zmene dg. alebo th. postupu, ktorý nebol obsahom predošlého súhlasu
 • pri sterilizácii; biomedicínskom výskume; darcovstve, prenose orgánov, tkanív
 • pri umelom prerušení tehotenstva

Zabezpečenie a uchovávanie ZD

Za ukladanie a zabezpečenie pred:

 • poškodením
 • stratou
 • zničením
 • zneužitím

zodpovedá poskytovateľ ZS

20 rokov po smrti osoby (všeobecný lekár)
20 rokov od posledného poskytnutia ZS

Odovzdanie ZD rovnopisu

 • Po skončení dohody o poskytovaní ambulantnej starostlivosti preukázateľne do 7 dní novému poskytovateľovi
 • Pri dočasnom pozastavení licencie na výkon zdrav. praxe / povolenia na prevádzkovanie ZZ lekárovi samosprávneho kraja

Poskytovanie údajov zo ZD

Formou výpisu:

 • chronologický opis vývoja zdravotného stavu
 • prehľad o doterajšej liečbe
 • údaje potrebné na ďalšie poskytovanie ZS
 • dátum vystavenia
 • identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka

Poskytovanie údajov zo ZD

 • Všeobecný lekár / iný ošetrujúci zdrav. pracovník v rozsahu jeho vyžiadania / ním poskytnutej ZS
 • Pri odosielaní osoby na ďalšie poskytovanie ZS
 • Osobám oprávneným nahliadať do ZD
 • Príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci
 • Inšpektorátu práce
 • Príslušnému orgánu pri medzištát. osvojení dieťaťa
 • Súdu na účely trestného alebo občiansko-súdneho konania

Sprístupňovanie údajov zo ZD

Formou nahliadania, výpisu, kópie:

 • osobe, zákonnému zástupcovi v celom rozsahu
 • manželovi/ke, dieťaťu, rodičovi, ich zák. zástupcovi po smrti tejto osoby v celom rozsahu
 • osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva
 • ÚDZS
 • MZ SR, lekárovi, sestre samosprávneho kraja
 • revíznemu lekárovi príslušnej ZP
 • posudkovému lekárovi
 • znalcovi, ktorého ustanovil súd
 • poisťovni pri individuálnom zdravotnom positení
 • stavovskej organizácii v rozsahu kontroly
  (poplatok za výpis zo ZD: max 3% zo sumy živ. minima, cca 5,5 eur - zákon č.557/2004 Z.z. o rozsahu ZS uhrádzanej na základe verejného zdrav. poist. a o úhradách za služby súvisiace s poskyt. ZS)

Odmietnutie nahliadnutia

osobe, ktorej sa poskytuje ZS v špecializovanom odbore

 • psychiatria
 • klinická psychológia

ak by negatívne ovplyvnilo jej liečbu

OU MZ SR o vedení ZD

Účel

 • zabezpečiť jednotnú obsahovú štruktúru vedenia zdravotnej dokumentácie zdravotníckymi pracovníkmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. (účinnosť od 15.10.2009)

OU MZ SR o vedení ZD

 • Vedenie ZD v ústavných ZZ / v ambulantných ZZ
  • Zápis lekára
  • Zápis sestry a pôrodnej asistentky
 • Vedenie ZD v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti

OU MZ SR o vedení ZD

Dôležité úpravy

 • V ZD sa nepoužívajú odvolávky, odkazy a opakovacie znaky (Th idem, bnp, viď predchádzajúci chorobopis)
 • Zápis terapie a zápis o zmene terapie je výlučne v kompetencii lekára
 • Zápis lekára (z vizity, konziliárneho, ambulantného vyšetrenia) obsahuje terapiu vrátanezdôvodnenia jej zmeny

OU MZ SR o vedení ZD

Dekurz:

 • spoločný pre lekára a sestru, iného ošetrujúceho ZP
 • uvedené meno, priezvisko, rodné číslo pacienta a poradové číslo strany dekurzu
 • rozdelený na:
  • dátum a čas zápisu
  • rozsah poskytnutej ZS (pre zápis lekára, sestry, iného ošetrujúceho ZP v chronologickom poradí poskytnutej ZS)
  • ordinácie (len lekár)

OU MZ SR o vedení ZD

 • Súčasť lekárskej prepúšťacej správy je aj ošetrovateľská prepúšťacia správa (vzor)
 • ZD v rozsahu oše. starostlivosti:
  • záznam vstupného posúdenia zdrav. stavu (vzor)
  • zápisy o poskytnutej oše. starostlivosti
  • ošetrovateľská prepúšťacia správa
Návrat hore