Štúdium psychológie v SR

Štúdium psychológie


Štúdium psychológie v Slovenskej republike je možné absolvovať na verejných alebo súkromných školách:

Bakalársky stupeň štúdia

je zameraný na získanie základov pre porozumenie a skúmanie hlavných oblastí výskumu a praxe, a to predovšetkým v kontexte poradenskej, klinickej, školskej, vývinovej, sociálnej, pracovnej a organizačnej psychológie. Hlavná oblasť kompetencií bakalára je posúdenie a príprava podmienok psychodiagnostického vyšetrenia, asistencia absolventovi magisterského štúdia a schopnosť používať vhodné základné psychologické postupy vo všetkých oblastiach rezortného uplatnenia psychologických služieb.

Magisterský stupeň štúdia

poskytuje univerzálne psychologické vzdelanie.

Absolventi magisterského štúdia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia majú možnosť uplatniť sa na rôznych pozíciách najmä v oblastiach:

 • poskytovania zdravotnej starostlivosti po získaní špecializácie ako poradenský psychológ, klinický psychológ, pracovný a organizačný psychológ a po získaní prípravy v certifikovanej činnosti ako psychoterapeut, dopravný psychológ alebo v oblasti liečby drogových závislostí
 • psychológ v oblasti sociálneho poradenstva a sociálnej starostlivosti
 • forenzný psychológ a súdny znalec v odbore psychológia
 • výchovy a vzdelávania (pedagogický psychológ, školský psychológ, kariérový poradca)
 • organizácie a práce (pracovný psychológ, špecialista v oblasti ľudských zdrojov)
 • iných oblastí, napr. policajné zložky, armáda, hasičský a záchranný zbor, doprava, šport, komunikácia, marketing, veda a výskum.

Magisterské štúdium jednoodborovej psychológie na Slovensku - študijný odbor 3.1.9:

Verejné vysoké školy:

Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Univerzita Komenského, Bratislava

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/

Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Trnavská univerzita, Trnava

https://sites.google.com/site/kptruni/home

Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/aktuality/

Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/

Ústav aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava

https://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-aplikovanej-psychologie

Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Katolícka univerzita, Ružomberok

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta/ff-katedry/katedra-psychologie

Katedra psychológie Filozofickej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-psychologie/

Inštitút psychológie Filozofickej fakulty, Prešovská univerzita, Prešov

http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ips/

Súkromné vysoké školy

Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

https://www.paneurouni.com/fakulta-psychologie/

Ďalšie informácie o štúdiu psychológie:

https://www.portalvs.sk/sk/

https://www.minedu.sk/data/files/3327_opis_psychologia_ukf.pdf

Doktorandské štúdium

je zamerané na získanie "PhD." Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Psychológ môže absolvovať ďalšie postgraduálne štúdium (špecializačné alebo certifikačné) bez absolvovania doktorandského štúdia.

Špecializačné štúdium

pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti je potrebné, aby psychológ získal špecializáciu prostredníctvom špecializačného štúdia.

V súčasnosti je možné v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností získať špecializáciu v špecializačnom odbore:

Slovenská zdravotnícka univerzita

Lekárska fakulta

Ústav psychológie

Limbová 14

833 03 Bratislava 37

 • klinická psychológia
 • poradenská psychológia
 • pracovná a organizačná psychológia

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=187&idpart=4&iddp=2

Katedra psychológie Filozofickej fakulty

Univerzita Komenského

Gondova 2

814 99 Bratislava

 • klinická psychológia

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/

Certifikačná príprava pre výkon certifikovaný pracovných činností

V súčasnosti je možné v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností absolvovať certifikačnú prípravu na výkon certifikovanej pracovnej činnosti:

Slovenská zdravotnícka univerzita

Lekárska fakulta

Ústav psychológie

Limbová 14

833 03 Bratislava 37

 • dopravná psychológia

http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=138&idpart=4&iddp=2

Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii

Bratislava

 • psychoterapia

http://www.psychoterapia-sk.sk/certifikovane-vzdelavanie/

Tvorba náplne certifikačnej prípravy je v procese

 • drogové závislosti

Pre zaradenie do certifikačnej prípravy výkon príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti je potrebné mať absolvované niektoré špecializačné štúdium


Ďalšie informácie o štúdiu psychológie nájdete na:

https://www.portalvs.sk/sk/

https://www.minedu.sk/data/files/3327_opis_psychologia_ukf.pdf

Návrat hore