Odpovede na otázky psychológov k odborným sekciám

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

 

na základe zverejnenia odborných sekcií  na web stránke sa mnohí psychológovia dopytujete,  ako budú fungovať sekcie a akú rolu majú kontaktné osoby.

Pravidlá sekcií sú zverejnené na web stránke komory. Rovnako ako  ich zameranie a náplň.

https://www.komorapsychologov.sk/o-odbornych-sekciach/

Kontaktné osoby sú osoby, ktoré zbierajú prihlášky záujemcov o prácu v sekcii a zorganizujú prvé stretnutie. Zvyčajne ide o kolegov, ktorí sa dlhodobejšie aktivitujú v odbornej problematike a boli súčasťou pracovných skupín v rámci komory alebo združovali svojich kolegov v rámci odbornej spolupráce, supervíze a pod.

V oblastiach kde zatiaľ nefungovali žiadne aktivity je kontaktná osoba kancelária komory.

Následne po zozbieraní prihlášok do sekcie prebehne prvé stretnutie kolegov, kde si určia vnútorné pravidlá sekcie pri rešpektovaní všeobecných pravidiel sekcií a zvolia si osoby, ktoré budú sekcie viesť. Radi by sme zvýraznili, že kontaktné osoby NIE SÚ predsedovia odbornej sekcie a ktokoľvek pri plnení základných podmienok môže byť kolegami zvolený. Právomoc predsedu sekcie bude zastupovať kolegov pri komunikácii s orgánmi komory a prenášať informácie, predkladať návrhy sekcií orgánom komory. Nejde teda o rolu, ktorá bude jednoznačne mať direktívnu právomoc. V tom prípade by sme  mohli zabrzdiť  efektívny rozvoj odboru na Slovensku. Sekcie pri svojej činnosti by sa naopak mohli opierať o synergický efekt.

Ak teda máte vytvorené programy, ktoré je potrebné predstaviť a ich podporiť, neváhajte a pridajte sa do spolupráce.

https://www.komorapsychologov.sk/ako-sa-stat-clenom-sekcie/

Druhou otázkou, ktorú ste nám položili, je otázka, z akého dôvodu nie  je medzi sekciami sekcia školskej psychológie. Táto oblasť a sekcia nepatrí do terajšej komory zdravotníckych pracovníkov a zatiaľ bola navrhnutá do pripravovaného nového zákona.